పదజాలం

Choose the category you want to learn

వెనక్కి వెళ్ళు

uṇarvukaḷ

உணர்வுகள்

uṇarvukaḷ
భావాలు

vilaṅkukaḷ

விலங்குகள்

vilaṅkukaḷ
జంతువులు

viḷaiyāṭṭu

விளையாட்டு

viḷaiyāṭṭu
క్రీడలు

icai

இசை

icai
సంగీతం

aluvalakam

அலுவலகம்

aluvalakam
కార్యాలయము

pāṉaṅkaḷ

பானங்கள்

pāṉaṅkaḷ
శీతల పానీయములు

makkaḷ

மக்கள்

makkaḷ
ప్రజలు

kālam

காலம்

kālam
సమయము

cuṟṟuccūḻal

சுற்றுச்சூழல்

cuṟṟuccūḻal
పర్యావరణము

cippakkaṭṭaṇam

சிப்பக்கட்டணம்

cippakkaṭṭaṇam
ప్యాకేజింగ్

karuvikaḷ

கருவிகள்

karuvikaḷ
పరికరములు

pōkkuvarattu

போக்குவரத்து

pōkkuvarattu
జనసమ్మర్దము

paḻaṅkaḷ

பழங்கள்

paḻaṅkaḷ
పండ్లు

ōyvu nēram

ஓய்வு நேரம்

ōyvu nēram
తీరిక

irāṇuvam

இராணுவம்

irāṇuvam
సైన్యము

āṭai

ஆடை

āṭai
దుస్తులు

toṭarpu

தொடர்பு

toṭarpu
సమాచార వినిమయము

toḻilnuṭpam

தொழில்நுட்பம்

toḻilnuṭpam
సాంకేతిక విజ్ఞానం

aṭukkakam

அடுக்ககம்

aṭukkakam
అపార్ట్ మెంట్

uṇavu

உணவு

uṇavu
ఆహారము

toḻil

தொழில்

toḻil
వృత్తులు

kāykaṟikaḷ

காய்கறிகள்

kāykaṟikaḷ
కూరగాయలు

poruṭkaḷ

பொருட்கள்

poruṭkaḷ
వస్తువులు

kalvi

கல்வி

kalvi
విద్య

uṭal

உடல்

uṭal
శరీరం

iyaṟkai

இயற்கை

iyaṟkai
ప్రకృతి

niti

நிதி

niti
ఆర్థిక వ్యవహారాలు

aṟaikkalaṇkaḷ

அறைக்கலண்கள்

aṟaikkalaṇkaḷ
సామాను

matam

மதம்

matam
మతము

tāvaraṅkaḷ

தாவரங்கள்

tāvaraṅkaḷ
మొక్కలు

karuttiyalāṉa pataṅkaḷ

கருத்தியலான பதங்கள்

karuttiyalāṉa pataṅkaḷ
సారాంశ నిబంధనలు

camaiyalaṟai upakaraṇaṅkaḷ

சமையலறை உபகரணங்கள்

camaiyalaṟai upakaraṇaṅkaḷ
వంటగది పరికరాలు

mūlapporuṭkaḷ

மூலப்பொருட்கள்

mūlapporuṭkaḷ
సామగ్రి

ārōkkiyam

ஆரோக்கியம்

ārōkkiyam
ఆరోగ్యము

mōṭṭār vaṇṭi

மோட்டார் வண்டி

mōṭṭār vaṇṭi
కారు

kalaikaḷ

கலைகள்

kalaikaḷ
కళలు

nakaram

நகரம்

nakaram
నగరము

vāṉilai

வானிலை

vāṉilai
వాతావరణము

vāṅkutal

வாங்குதல்

vāṅkutal
కొనుగోలు

kaṭṭiṭakkalai

கட்டிடக்கலை

kaṭṭiṭakkalai
కళాత్మకత

periya vilaṅkukaḷ

பெரிய விலங்குகள்

periya vilaṅkukaḷ
పెద్ద జంతువులు

ciṟiya vilaṅkukaḷ

சிறிய விலங்குகள்

ciṟiya vilaṅkukaḷ
చిన్న జంతువులు