పర్యావరణము - สิ่งแวดล้อม


เกษตรกรรม
gà′-sàyt-dhrà′-gam′
వ్యవసాయము


มลพิษทางอากาศ
mon′-pít′-tang-a-gàt
వాయు కాలుష్యము


จอมปลวก
jawm-bhlùak
చీమల పుట్ట


คลอง
klawng
కాలువ


ชายฝั่ง
chai-fàng′
సముద్ర తీరము


ทวีป
tá′-wêep
ఖండము


ลำห้วย
lam′-hûay′
చిన్న సముద్ర పాయ


เขื่อน
kèuan
ఆనకట్ట


ทะเลทราย
tá′-lay-sai
ఎడారి


เนินทราย
ner̶n-sai
ఇసుకమేట


ทุ่งหญ้า
tôong′-yâ
క్షేత్రము


ป่าไม้
bhà-mái
అడవి


ธารน้ำแข็ง
tan-nám′-kæ̌ng′
హిమానీనదము


พุ่มไม้เตี้ย
pôom′-mái′-dhîa
బీడు భూమి


เกาะ
gàw′
ద్వీపము


ป่าทึบ
bhà-téup′
అడవి


ภูมิทัศน์
poo-mí′-tát′
ప్రకృతి దృశ్యం


เทือกเขา
têuak-kǎo′
పర్వతాలు


อุทยานแห่งชาติ
òot′-tá′-yan-hæ̀ng′-chât
ప్రకృతి వనము


ยอดเขา
yâwt-kǎo′
శిఖరము


กอง
gawng
కుప్ప


การเดินขบวนประท้วง
gan-der̶n-kòp′-won′-bhrà′-túang
నిరసన ర్యాలీ


การรีไซเคิล
gan-ree-sai′-ker̶n
రీసైక్లింగ్


ทะเล
tá′-lay
సముద్రము


ควัน
kwan′
పొగ


ไร่องุ่น
râi′-à′-ngôon′
వైన్ యార్డ్


ภูเขาไฟ
poo-kǎo′-fai′
అగ్నిపర్వతము


ขยะ
kà′-yà′
వ్యర్థపదార్థము


ระดับน้ำ
rá′-dàp′-nám
నీటి మట్టము