शब्दावली

वातावरण» สิ่งแวดล้อม

games images

เกษตรกรรม
gà′-sàyt-dhrà′-gam′
कृषि

games images

มลพิษทางอากาศ
mon′-pít′-tang-a-gàt
वायु प्रदूषण

games images

จอมปลวก
jawm-bhlùak
बांबी

games images

คลอง
klawng
नहर

games images

ชายฝั่ง
chai-fàng′
तट

games images

ทวีป
tá′-wêep
महाद्वीप

games images

ลำห้วย
lam′-hûay′
खाड़ी

games images

เขื่อน
kèuan
बांध

games images

ทะเลทราย
tá′-lay-sai
रेगिस्तान

games images

เนินทราย
ner̶n-sai
टिब्बा

games images

ทุ่งหญ้า
tôong′-yâ
खेत

games images

ป่าไม้
bhà-mái
वन

games images

ธารน้ำแข็ง
tan-nám′-kæ̌ng′
हिमनद

games images

พุ่มไม้เตี้ย
pôom′-mái′-dhîa
झाड़ीदार

games images

เกาะ
gàw′
द्वीप

games images

ป่าทึบ
bhà-téup′
जंगल

games images

ภูมิทัศน์
poo-mí′-tát′
परिदृश्य

games images

เทือกเขา
têuak-kǎo′
पहाड़

games images

อุทยานแห่งชาติ
òot′-tá′-yan-hæ̀ng′-chât
प्रकृति पार्क

games images

ยอดเขา
yâwt-kǎo′
शिखर

games images

กอง
gawng
ढेर

games images

การเดินขบวนประท้วง
gan-der̶n-kòp′-won′-bhrà′-túang
विरोध प्रदर्शन

games images

การรีไซเคิล
gan-ree-sai′-ker̶n
रीसाइक्लिंग

games images

ทะเล
tá′-lay
समुद्र

games images

ควัน
kwan′
धुआं

games images

ไร่องุ่น
râi′-à′-ngôon′
अंगूर का बाग

games images

ภูเขาไฟ
poo-kǎo′-fai′
ज्वालामुखी

games images

ขยะ
kà′-yà′
कूडा

games images

ระดับน้ำ
rá′-dàp′-nám
जल स्तर