वातावरण - สิ่งแวดล้อม


เกษตรกรรม
gà′-sàyt-dhrà′-gam′
कृषि


มลพิษทางอากาศ
mon′-pít′-tang-a-gàt
वायु प्रदूषण


จอมปลวก
jawm-bhlùak
बांबी


คลอง
klawng
नहर


ชายฝั่ง
chai-fàng′
तट


ทวีป
tá′-wêep
महाद्वीप


ลำห้วย
lam′-hûay′
खाड़ी


เขื่อน
kèuan
बांध


ทะเลทราย
tá′-lay-sai
रेगिस्तान


เนินทราย
ner̶n-sai
टिब्बा


ทุ่งหญ้า
tôong′-yâ
खेत


ป่าไม้
bhà-mái
वन


ธารน้ำแข็ง
tan-nám′-kæ̌ng′
हिमनद


พุ่มไม้เตี้ย
pôom′-mái′-dhîa
झाड़ीदार


เกาะ
gàw′
द्वीप


ป่าทึบ
bhà-téup′
जंगल


ภูมิทัศน์
poo-mí′-tát′
परिदृश्य


เทือกเขา
têuak-kǎo′
पहाड़


อุทยานแห่งชาติ
òot′-tá′-yan-hæ̀ng′-chât
प्रकृति पार्क


ยอดเขา
yâwt-kǎo′
शिखर


กอง
gawng
ढेर


การเดินขบวนประท้วง
gan-der̶n-kòp′-won′-bhrà′-túang
विरोध प्रदर्शन


การรีไซเคิล
gan-ree-sai′-ker̶n
रीसाइक्लिंग


ทะเล
tá′-lay
समुद्र


ควัน
kwan′
धुआं


ไร่องุ่น
râi′-à′-ngôon′
अंगूर का बाग


ภูเขาไฟ
poo-kǎo′-fai′
ज्वालामुखी


ขยะ
kà′-yà′
कूडा


ระดับน้ำ
rá′-dàp′-nám
जल स्तर