భావాలు - ስምዒታት


ፍትወት
fitiweti
అభిమానం


ሕርቃን:ቁጠዐ
ḥirik’ani:k’ut’e‘ā
కోపము


ምስልቻው
misilichawi
విసుగు


ርእሰ-ተኣማንነት
ri’ise-te’amanineti
విశ్వాసము


መሃዝነት:ፈጠራ
mehazineti:fet’era
సృజనాత్మకత


ቅልውላው:ዕግርግር
k’iliwilawi:‘igirigiri
సంక్షోభము


ድሌት:ተገዳነት:ህንጥዩነት
dilēti:tegedaneti:hinit’iyuneti
తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తి


ሰዓረ:ኣሸነፈ:ኣፍሸለ
se‘are:ashenefe:afishele
ఓటమి


ጸቅጢ:ዝሃመመ መሬት:ጸቅቲ ኩነታት አየር
ts’ek’it’ī:zihameme merēti:ts’ek’itī kunetati āyeri
అణచి వేయబడిన స్థితి


ተስፋ ምቁራጽ
tesifa mik’urats’i
పూర్తి నిరాశ


ሐዘን:ጋሂ:ፍሽለት
ḥāzeni:gahī:fishileti
ఆశాభంగం


ጥርጠራ: ዘይምእማን
t’irit’era: zeyimi’imani
నమ్మకం లేకుండుట


ምጥርጣር:ምምታእ
mit’irit’ari:mimita’i
సందేహము


ሕልሚ
ḥilimī
కల


ድኻም/ረሸሽታ
diẖami/resheshita
ఆయాసము


ስግኣት:ፍርሃት
sigi’ati:firihati
భయము


ውግእ:ባእሲ:ጽልኢ:ቃልሲ
wigi’i:ba’isī:ts’ili’ī:k’alisī
పోరాటము


ዕርክነት:ምሕዝነት
‘irikineti:miḥizineti
స్నేహము


ጸወታ/ምዝንጋዕ
ts’eweta/miziniga‘i
వినోదము


ሓዘን/ጓሂ
ḥazeni/gwahī
వ్యసనము


ምጽውዋግ:ተጸዋወገ
mits’iwiwagi:tets’ewawege
అపహాస్యము


ሓጎስ
ḥagosi
ఆనందము


ተስፋ
tesifa
ఆశ


ጥምየት
t’imiyeti
ఆకలి


ተገዳስነት
tegedasineti
ఆసక్తి


ሓጎስ/ባህታ
ḥagosi/bahita
సంతోషము


ምስዓም
misi‘ami
ముద్దు


ጽምዋ
ts’imiwa
ఒంటరితనము


ፍቕሪ
fiḵ’irī
ప్రేమ


ትካዘ:ቅዛነት:ውድቀት ፍናን
tikaze:k’izaneti:widik’eti finani
వ్యసనము


ኩነት አእምሮ
kuneti ā’imiro
మానసిక స్థితి


ትስፉውነት
tisifuwineti
ఆశావాదము


ራዕዲ:ፍርሃት:ስምባደ
ra‘idī:firihati:simibade
భీతి


ድንጋረ:ድንጻወ:ምስድማም
dinigare:dinits’awe:misidimami
కలవరము


ነድሪ:ቁጠዐ:ሕርቃን:ጊዜ አምጸኦ ብዓል ዘመን
nedirī:k’ut’e‘ā:ḥirik’ani:gīzē āmits’e’o bi‘ali zemeni
విపరీతమైన కోరిక


ንጹግ ነገር
nits’ugi negeri
నిరాకరణ


ርክብ:ዝምድና
rikibi:zimidina
సంబంధము


ጠለብ:ሕቶ
t’elebi:ḥito
అభ్యర్థన


ኣውያት:ጭደራ
awiyati:ch’idera
అరుపు


ውሕስነት:ድሕነት:ጸጥታ
wiḥisineti:diḥineti:ts’et’ita
భద్రత


ነውጺ:ጎንጺ:ምንቅጥቃጥ:ሃለፍታ:ስምባደ:ተዘዝታ ናይ ኤለትሪክ
newits’ī:gonits’ī:minik’it’ik’at’i:halefita:simibade:tezezita nayi ēletirīki
తీవ్రమైన చికాకు దెబ్బ


ፍሽክታ:ክምስታ
fishikita:kimisita
మందహాసము


ኣላይነት:ጋሳይነት:ሓላዊነት:ተጫራትነት:ተነቃፊ:ሉምሉም
alayineti:gasayineti:ḥalawīneti:tech’aratineti:tenek’afī:lumilumi
అపరిపక్వత


ሐሳብ:ኣታሓሳባ:ተገዳስነት:ሓልዮት
ḥāsabi:ataḥasaba:tegedasineti:ḥaliyoti
ఆలోచన


መስተውዓልነት:ሓላይነት
mesitewi‘alineti:ḥalayineti
ఆలోచనాపరత్వము