Environment - สิ่งแวดล้อม


เกษตรกรรม
gà′-sàyt-dhrà′-gam′
agriculture


มลพิษทางอากาศ
mon′-pít′-tang-a-gàt
air pollution


จอมปลวก
jawm-bhlùak
anthill


คลอง
klawng
canal


ชายฝั่ง
chai-fàng′
coast


ทวีป
tá′-wêep
continent


ลำห้วย
lam′-hûay′
creek


เขื่อน
kèuan
dam


ทะเลทราย
tá′-lay-sai
desert


เนินทราย
ner̶n-sai
dune


ทุ่งหญ้า
tôong′-yâ
field


ป่าไม้
bhà-mái
forest


ธารน้ำแข็ง
tan-nám′-kæ̌ng′
glacier


พุ่มไม้เตี้ย
pôom′-mái′-dhîa
heath


เกาะ
gàw′
island


ป่าทึบ
bhà-téup′
jungle


ภูมิทัศน์
poo-mí′-tát′
landscape


เทือกเขา
têuak-kǎo′
mountains


อุทยานแห่งชาติ
òot′-tá′-yan-hæ̀ng′-chât
nature park


ยอดเขา
yâwt-kǎo′
peak


กอง
gawng
pile


การเดินขบวนประท้วง
gan-der̶n-kòp′-won′-bhrà′-túang
protest march


การรีไซเคิล
gan-ree-sai′-ker̶n
recycling


ทะเล
tá′-lay
sea


ควัน
kwan′
smoke


ไร่องุ่น
râi′-à′-ngôon′
vineyard


ภูเขาไฟ
poo-kǎo′-fai′
volcano


ขยะ
kà′-yà′
waste


ระดับน้ำ
rá′-dàp′-nám
water level