భావాలు - ความรู้สึก


ความรักใคร่
kwam-rák′-krâi′
అభిమానం


ความโกรธ
kwam-gròt
కోపము


เบื่อ
bèua
విసుగు


ความเชื่อมั่น
kwam-chêua-mân′
విశ్వాసము


ความคิดสร้างสรรค์
kwam-kí′-dòt′-ráng-sǎn′
సృజనాత్మకత


วิกฤต
wí′-grìt′
సంక్షోభము


ความอยากรู้อยากเห็น
kwam-yàk-róo-yàk-hěn′
తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తి


ความพ่ายแพ้
kwam-pâi-pǽ
ఓటమి


การซึมเศร้า
gan-seum′-sǎy-rá
అణచి వేయబడిన స్థితి


ความสิ้นหวัง
kwam-sîn′-wǎng′
పూర్తి నిరాశ


ความผิดหวัง
kwam-pìt′-wǎng′
ఆశాభంగం


ความคลางแคลงใจ
kwam-klang-klæng-jai′
నమ్మకం లేకుండుట


ความไม่แน่ใจ
kwam-mâi′-næ̂-jai′
సందేహము


ความฝัน
kwam-fǎn′
కల


ความเมื่อยล้า
kwam-mêuay-lá
ఆయాసము


ความกลัว
kwam-glua
భయము


การทะเลาะ
gan-tá′-láw′
పోరాటము


มิตรภาพ
mít′-dhrà′-pâp
స్నేహము


ความสนุกสนาน
kwa-mót′-nóo′-gòt′-nan
వినోదము


ความเศร้า
kwam-sâo′
వ్యసనము


หน้าบึ้ง
nâ-bêung′
అపహాస్యము


ความสุข
kwam-sòok′
ఆనందము


ความหวัง
kwam-wǎng′
ఆశ


ความหิว
kwam-hěw′
ఆకలి


ความสนใจ
kwam-sǒn′-jai′
ఆసక్తి


ความสุข
kwam-sòok′
సంతోషము


จูบ
jòop
ముద్దు


ความเหงา
kwam-ngǎo′
ఒంటరితనము


ความรัก
kwam-rák′
ప్రేమ


ความหดหู่
kwam-hòt′-hòo
వ్యసనము


อารมณ์
a-rom′
మానసిక స్థితి


การมองโลกในแง่ดี
gan-mawng-lôk-nai′-ngæ̂-dee
ఆశావాదము


ความตื่นตระหนก
kwam-dhèun-dhrà′-nòk′
భీతి


ความสบสน
kwam-sòp′-sǒn′
కలవరము


ความโกรธ
kwam-gròt
విపరీతమైన కోరిక


การปฏิเสธ
gan-bhà′-dhì′-sàyt
నిరాకరణ


ความสัมพันธ์
kwam-sǎm′-pan′
సంబంధము


การร้องขอ
gan-ráwng-kǎw
అభ్యర్థన


การตะโกน
gan-dhà′-gon
అరుపు


ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย
kwam-róo-sèuk′-mân′-kong′-bhlàwt-pai′
భద్రత


ช็อก
cháwk′
తీవ్రమైన చికాకు దెబ్బ


รอยยิ้ม
rawy-yím′
మందహాసము


ความอ่อนโยน
kwam-àwn-yon
అపరిపక్వత


ความคิด
kwam-kít′
ఆలోచన


การสะท้อนคิด
gan-sà′-táwn-kít′
ఆలోచనాపరత్వము