Omgeving - สิ่งแวดล้อม


เกษตรกรรม
gà′-sàyt-dhrà′-gam′
de landbouw


มลพิษทางอากาศ
mon′-pít′-tang-a-gàt
de luchtvervuiling


จอมปลวก
jawm-bhlùak
de mierenhoop


คลอง
klawng
het kanaal


ชายฝั่ง
chai-fàng′
de kust


ทวีป
tá′-wêep
het continent


ลำห้วย
lam′-hûay′
de kreek


เขื่อน
kèuan
de dam


ทะเลทราย
tá′-lay-sai
de woestijn


เนินทราย
ner̶n-sai
het duin


ทุ่งหญ้า
tôong′-yâ
het veld


ป่าไม้
bhà-mái
het bos


ธารน้ำแข็ง
tan-nám′-kæ̌ng′
de gletsjer


พุ่มไม้เตี้ย
pôom′-mái′-dhîa
de heide


เกาะ
gàw′
het eiland


ป่าทึบ
bhà-téup′
de jungle


ภูมิทัศน์
poo-mí′-tát′
het landschap


เทือกเขา
têuak-kǎo′
de bergen


อุทยานแห่งชาติ
òot′-tá′-yan-hæ̀ng′-chât
het natuurpark


ยอดเขา
yâwt-kǎo′
de piek


กอง
gawng
de stapel


การเดินขบวนประท้วง
gan-der̶n-kòp′-won′-bhrà′-túang
de protestmars


การรีไซเคิล
gan-ree-sai′-ker̶n
de recycling


ทะเล
tá′-lay
de zee


ควัน
kwan′
de rook


ไร่องุ่น
râi′-à′-ngôon′
de wijngaard


ภูเขาไฟ
poo-kǎo′-fai′
de vulkaan


ขยะ
kà′-yà′
het afval


ระดับน้ำ
rá′-dàp′-nám
het waterpeil