Keskkond - สิ่งแวดล้อม


เกษตรกรรม
gà′-sàyt-dhrà′-gam′
põllumajandus


มลพิษทางอากาศ
mon′-pít′-tang-a-gàt
õhu saastumine


จอมปลวก
jawm-bhlùak
sipelgapesa


คลอง
klawng
kanal


ชายฝั่ง
chai-fàng′
rannik


ทวีป
tá′-wêep
manner


ลำห้วย
lam′-hûay′
oja


เขื่อน
kèuan
tamm


ทะเลทราย
tá′-lay-sai
kõrb


เนินทราย
ner̶n-sai
liivaluide


ทุ่งหญ้า
tôong′-yâ
põld


ป่าไม้
bhà-mái
mets


ธารน้ำแข็ง
tan-nám′-kæ̌ng′
liustik


พุ่มไม้เตี้ย
pôom′-mái′-dhîa
nõmm


เกาะ
gàw′
saar


ป่าทึบ
bhà-téup′
džungel


ภูมิทัศน์
poo-mí′-tát′
maastik


เทือกเขา
têuak-kǎo′
mäestik


อุทยานแห่งชาติ
òot′-tá′-yan-hæ̀ng′-chât
looduspark


ยอดเขา
yâwt-kǎo′
tipp


กอง
gawng
hunnik


การเดินขบวนประท้วง
gan-der̶n-kòp′-won′-bhrà′-túang
meeleavaldus


การรีไซเคิล
gan-ree-sai′-ker̶n
taaskasutus


ทะเล
tá′-lay
meri


ควัน
kwan′
suits


ไร่องุ่น
râi′-à′-ngôon′
viinamarjaistandus


ภูเขาไฟ
poo-kǎo′-fai′
vulkaan


ขยะ
kà′-yà′
jäätmed


ระดับน้ำ
rá′-dàp′-nám
veetase