Ambiente - สิ่งแวดล้อม


เกษตรกรรม
gà′-sàyt-dhrà′-gam′
l'agricoltura


มลพิษทางอากาศ
mon′-pít′-tang-a-gàt
l'inquinamento atmosferico


จอมปลวก
jawm-bhlùak
il formicaio


คลอง
klawng
il canale


ชายฝั่ง
chai-fàng′
la costa


ทวีป
tá′-wêep
il continente


ลำห้วย
lam′-hûay′
il torrente


เขื่อน
kèuan
la diga


ทะเลทราย
tá′-lay-sai
il deserto


เนินทราย
ner̶n-sai
la duna


ทุ่งหญ้า
tôong′-yâ
il campo


ป่าไม้
bhà-mái
la foresta


ธารน้ำแข็ง
tan-nám′-kæ̌ng′
il ghiacciaio


พุ่มไม้เตี้ย
pôom′-mái′-dhîa
la brughiera


เกาะ
gàw′
l'isola


ป่าทึบ
bhà-téup′
la giungla


ภูมิทัศน์
poo-mí′-tát′
il paesaggio


เทือกเขา
têuak-kǎo′
le montagne


อุทยานแห่งชาติ
òot′-tá′-yan-hæ̀ng′-chât
il parco naturale


ยอดเขา
yâwt-kǎo′
il picco


กอง
gawng
il cumulo


การเดินขบวนประท้วง
gan-der̶n-kòp′-won′-bhrà′-túang
la marcia di protesta


การรีไซเคิล
gan-ree-sai′-ker̶n
il riciclaggio


ทะเล
tá′-lay
il mare


ควัน
kwan′
il fumo


ไร่องุ่น
râi′-à′-ngôon′
il vigneto


ภูเขาไฟ
poo-kǎo′-fai′
il vulcano


ขยะ
kà′-yà′
i rifiuti


ระดับน้ำ
rá′-dàp′-nám
il livello dell'acqua