Okolje - สิ่งแวดล้อม


เกษตรกรรม
gà′-sàyt-dhrà′-gam′
kmetijstvo


มลพิษทางอากาศ
mon′-pít′-tang-a-gàt
onesnaževanje zraka


จอมปลวก
jawm-bhlùak
mravljišče


คลอง
klawng
kanal


ชายฝั่ง
chai-fàng′
obala


ทวีป
tá′-wêep
celina


ลำห้วย
lam′-hûay′
potok


เขื่อน
kèuan
jez


ทะเลทราย
tá′-lay-sai
puščava


เนินทราย
ner̶n-sai
sipina


ทุ่งหญ้า
tôong′-yâ
polje


ป่าไม้
bhà-mái
gozd


ธารน้ำแข็ง
tan-nám′-kæ̌ng′
ledenik


พุ่มไม้เตี้ย
pôom′-mái′-dhîa
resa


เกาะ
gàw′
otok


ป่าทึบ
bhà-téup′
džungla


ภูมิทัศน์
poo-mí′-tát′
pokrajina


เทือกเขา
têuak-kǎo′
gore


อุทยานแห่งชาติ
òot′-tá′-yan-hæ̀ng′-chât
naravni park


ยอดเขา
yâwt-kǎo′
vrh


กอง
gawng
kup


การเดินขบวนประท้วง
gan-der̶n-kòp′-won′-bhrà′-túang
protestni shod


การรีไซเคิล
gan-ree-sai′-ker̶n
recikliranje


ทะเล
tá′-lay
morje


ควัน
kwan′
dim


ไร่องุ่น
râi′-à′-ngôon′
vinograd


ภูเขาไฟ
poo-kǎo′-fai′
vulkan


ขยะ
kà′-yà′
odpadki


ระดับน้ำ
rá′-dàp′-nám
nivo vode