సమయము - เวลา


นาฬิกาปลุก
na-lí′-ga-bhlòok′
అలారం గడియారము


ยุคโบราณ
yóok′-boh-ran
పురాతన చరిత్ర


โบราณวัตถุ
boh-ran-wát′-tòo′
పురావస్తువు


สมุดนัดหมาย
sà′-móot′-nát′-mǎi
నియామక పుస్తకం


ฤดูใบไม้ร่วง
réu′-doo-bai′-mái-rûang
శరదృతువు / పతనం


การหยุดพัก
gan-yòot′-pák′
విరామము


ปฏิทิน
bhà′-dhì′-tin′
క్యాలెండర్


ศตวรรษ
sà′-dhà′-wát′
శతాబ్దము


นาฬิกา
na-lí′-ga
గడియారము


ช่วงพักดื่มกาแฟ
chûang-pák′-dèum-ga-fæ
కాఫీ విరామము


วันที่
wan′-têe
తేదీ


นาฬิกาดิจิตอล
na-lí′-ga-dì′-jì′-dhawn
అంకెలతో సమయాన్ని తెలిపే గడియారం


สุริยุปราคา
sòo′-rí′-yóop′-bhà′-ra-ka
గ్రహణము


สิ้นสุด
sîn′-sòot′
ముగింపు


อนาคต
à′-na-kót′
భవిష్యత్తు


ประวัติศาสตร์
bhrà′-wàt′-sàt
చరిత్ర


นาฬิกาทราย
na-lí′-ga-sai
ఇసుక గడియారము


ยุคกลาง
yóok′-glang
మధ్య యుగము


เดือน
deuan
నెల


ตอนเช้า
dhawn-cháo
ఉదయము


อดีต
à′-dèet
గతము


นาฬิกาพก
na-lí′-ga-pók′
జేబు గడియారము


การตรงต่อเวลา
gan-dhrong′-dhàw-way-la
సమయపాలన


ความเร่งรีบ
kwam-rêng′-rêep
సమ్మర్దము


ฤดูกาล
réu′-doo-gan
ఋతువులు


ฤดูใบไม้ผลิ
réu′-doo-bai′-mái-plì′
వసంత ఋతువు


นาฬิกาแดด
na-lí′-ga-dæ̀t
ధూపఘంటము


พระอาทิตย์ขึ้น
prá′-a-tít′-kêun′
సూర్యోదయము


พระอาทิตย์ตก
prá′-a-tít′-dhòk′
సూర్యాస్తమయము


ช่วงเวลา
chûang-way-la
సమయము


เวลา
way-la
సమయము


เวลาที่รอคอย
way-la-têe-raw-kawy
వేచియుండు సమయము


วันหยุดสุดสัปดาห์
wan′-yòot′-sòot′-sàp′-da
వారాంతము


ปี
bhee
సంవత్సరము