Tempo - เวลา


นาฬิกาปลุก
na-lí′-ga-bhlòok′
la sveglia


ยุคโบราณ
yóok′-boh-ran
la storia antica


โบราณวัตถุ
boh-ran-wát′-tòo′
l'antiquariato


สมุดนัดหมาย
sà′-móot′-nát′-mǎi
l'agenda


ฤดูใบไม้ร่วง
réu′-doo-bai′-mái-rûang
l'autunno


การหยุดพัก
gan-yòot′-pák′
la pausa


ปฏิทิน
bhà′-dhì′-tin′
il calendario


ศตวรรษ
sà′-dhà′-wát′
il secolo


นาฬิกา
na-lí′-ga
l'ora


ช่วงพักดื่มกาแฟ
chûang-pák′-dèum-ga-fæ
la pausa caffè


วันที่
wan′-têe
la data


นาฬิกาดิจิตอล
na-lí′-ga-dì′-jì′-dhawn
l'orologio digitale


สุริยุปราคา
sòo′-rí′-yóop′-bhà′-ra-ka
l'eclissi


สิ้นสุด
sîn′-sòot′
la fine


อนาคต
à′-na-kót′
il futuro


ประวัติศาสตร์
bhrà′-wàt′-sàt
la storia


นาฬิกาทราย
na-lí′-ga-sai
la clessidra


ยุคกลาง
yóok′-glang
il medioevo


เดือน
deuan
il mese


ตอนเช้า
dhawn-cháo
la mattina


อดีต
à′-dèet
il passato


นาฬิกาพก
na-lí′-ga-pók′
l'orologio da taschino


การตรงต่อเวลา
gan-dhrong′-dhàw-way-la
la puntualità


ความเร่งรีบ
kwam-rêng′-rêep
la fretta


ฤดูกาล
réu′-doo-gan
le stagioni


ฤดูใบไม้ผลิ
réu′-doo-bai′-mái-plì′
la primavera


นาฬิกาแดด
na-lí′-ga-dæ̀t
la meridiana


พระอาทิตย์ขึ้น
prá′-a-tít′-kêun′
l'alba


พระอาทิตย์ตก
prá′-a-tít′-dhòk′
il tramonto


ช่วงเวลา
chûang-way-la
il tempo


เวลา
way-la
l'ora


เวลาที่รอคอย
way-la-têe-raw-kawy
il tempo di attesa


วันหยุดสุดสัปดาห์
wan′-yòot′-sòot′-sàp′-da
il fine settimana


ปี
bhee
l'anno