واژگان

‫زمان» เวลา

games images

นาฬิกาปลุก
na-lí′-ga-bhlòok′
‫ساعت

games images

ยุคโบราณ
yóok′-boh-ran
‫تاریخ باستان

games images

โบราณวัตถุ
boh-ran-wát′-tòo′
‫عتیقه

games images

สมุดนัดหมาย
sà′-móot′-nát′-mǎi
‫دفترچه ملاقات

games images

ฤดูใบไม้ร่วง
réu′-doo-bai′-mái-rûang
‫پائیز

games images

การหยุดพัก
gan-yòot′-pák′
‫استراحت

games images

ปฏิทิน
bhà′-dhì′-tin′
‫تقویم

games images

ศตวรรษ
sà′-dhà′-wát′
‫قرن

games images

นาฬิกา
na-lí′-ga
‫ساعت

games images

ช่วงพักดื่มกาแฟ
chûang-pák′-dèum-ga-fæ
‫وقت استراحت

games images

วันที่
wan′-têe
‫تاریخ

games images

นาฬิกาดิจิตอล
na-lí′-ga-dì′-jì′-dhawn
‫ساعت

games images

สุริยุปราคา
sòo′-rí′-yóop′-bhà′-ra-ka
‫خورشید گرفتگی

games images

สิ้นสุด
sîn′-sòot′
‫پایان

games images

อนาคต
à′-na-kót′
‫آینده

games images

ประวัติศาสตร์
bhrà′-wàt′-sàt
‫تاریخ

games images

นาฬิกาทราย
na-lí′-ga-sai
‫ساعت شنی

games images

ยุคกลาง
yóok′-glang
‫قرون وسطی

games images

เดือน
deuan
‫ماه

games images

ตอนเช้า
dhawn-cháo
‫بامداد

games images

อดีต
à′-dèet
‫گذشته

games images

นาฬิกาพก
na-lí′-ga-pók′
‫ساعت جیبی

games images

การตรงต่อเวลา
gan-dhrong′-dhàw-way-la
‫وقت شناسی

games images

ความเร่งรีบ
kwam-rêng′-rêep
‫عجله

games images

ฤดูกาล
réu′-doo-gan
‫فصول

games images

ฤดูใบไม้ผลิ
réu′-doo-bai′-mái-plì′
‫بهار

games images

นาฬิกาแดด
na-lí′-ga-dæ̀t
‫ساعت آفتابی

games images

พระอาทิตย์ขึ้น
prá′-a-tít′-kêun′
‫طلوع آفتاب

games images

พระอาทิตย์ตก
prá′-a-tít′-dhòk′
‫غروب خورشید

games images

ช่วงเวลา
chûang-way-la
‫زمان

games images

เวลา
way-la
‫زمان

games images

เวลาที่รอคอย
way-la-têe-raw-kawy
‫زمان انتظار

games images

วันหยุดสุดสัปดาห์
wan′-yòot′-sòot′-sàp′-da
‫آخر هفته

games images

ปี
bhee
‫سال