واژگان

دسته ای را که می خواهید یاد بگیرید انتخاب کنید

برگرد

Perasaan

‫احساسات

Hewan

‫حیوانات

Olahraga

‫ورزش

Musik

‫موسیقی

Kantor

‫دفتر کار

Minuman

‫نوشیدنی ها

Orang-orang

‫مردم

Waktu

‫زمان

Lingkungan

‫محیط

Pengemasan

‫بسته بندی

Alat

‫ابزار

Lalu lintas

‫ترافیک

Buah-buahan

‫میوه ها

Waktu luang

‫فراغت

Militer

‫نظامی

Pakaian

‫لباس

Komunikasi

‫ارتباط

Teknologi

‫تکنولوژی

Apartemen

‫خانه

Makanan

‫غذا

Pekerjaan

‫مشاغل

Sayur-sayuran

‫سبزیجات

Objek

‫اشیاء

Pendidikan

‫آموزش و پرورش

Tubuh

‫بدن

Alam

‫طبیعت

Keuangan

‫امور مالی

Mebel

‫مبل

Agama

‫دین

Tanaman

‫گیاهان

Hal-hal abstrak

‫انتزاعی

Peralatan dapur

‫وسایل آشپزخانه

Bahan

‫مصالح

Kesehatan

‫سلامت

Mobil

‫اتومبیل

Seni

‫هنر

Kota

‫شهر

Cuaca

‫هوا

Belanja

‫خرید

Arsitektur

‫معماری

Hewan besar

‫حیوانات بزرگ

Hewan kecil

‫حیوانات کوچک