برگرد

Осећаји
Osećaji
‫احساسات

Животиње
Životinje
‫حیوانات

Спорт
Sport
‫ورزش

Музика
Muzika
‫موسیقی

Канцеларија
Kancelarija
‫دفتر کار

Пића
Pića
‫نوشیدنی ها

Људи
Ljudi
‫مردم

Bреме
Breme
‫زمان

Животна средина
Životna sredina
‫محیط

Паковање
Pakovanje
‫بسته بندی

Алат
Alat
‫ابزار

Саобраћај
Saobraćaj
‫ترافیک

Bоће
Boće
‫میوه ها

Слободно време
Slobodno vreme
‫فراغت

Bојска
Bojska
‫نظامی

Одећа
Odeća
‫لباس

Комуникација
Komunikacija
‫ارتباط

Техника
Tehnika
‫تکنولوژی

Стан
Stan
‫خانه

Храна
Hrana
‫غذا

Занимања
Zanimanja
‫مشاغل

Поврће
Povrće
‫سبزیجات

Предмети
Predmeti
‫اشیاء

Образовање
Obrazovanje
‫آموزش و پرورش

Тело
Telo
‫بدن

Природа
Priroda
‫طبیعت

Финансије
Finansije
‫امور مالی

Намештај
Nameštaj
‫مبل

Вера
Vera
‫دین

Биљке
Biljke
‫گیاهان

Апстрактни појмови
Apstraktni pojmovi
‫انتزاعی

Кухињски уређаји
Kuhinjski uređaji
‫وسایل آشپزخانه

Материјали
Materijali
‫مصالح

Здравље
Zdravlje
‫سلامت

Аутомобил
Automobil
‫اتومبیل

Уметности
Umetnosti
‫هنر

Град
Grad
‫شهر

Време
Vreme
‫هوا

Куповина
Kupovina
‫خرید

Архитектура
Arhitektura
‫معماری

Велике животиње
Velike životinje
‫حیوانات بزرگ

Мале животиње
Male životinje
‫حیوانات کوچک

برگرد