واژگان

دسته ای را که می خواهید یاد بگیرید انتخاب کنید

برگرد

Pocity

‫احساسات

Zvířata

‫حیوانات

Sport

‫ورزش

Hudba

‫موسیقی

Kancelář

‫دفتر کار

Nápoje

‫نوشیدنی ها

Lidé

‫مردم

Čas

‫زمان

Životní prostředí

‫محیط

Obal

‫بسته بندی

Nářadí

‫ابزار

Doprava

‫ترافیک

Ovoce

‫میوه ها

Volný čas

‫فراغت

Armáda

‫نظامی

Oblečení

‫لباس

Komunikace

‫ارتباط

Technologie

‫تکنولوژی

Byt

‫خانه

Jídlo

‫غذا

Povolání

‫مشاغل

Zelenina

‫سبزیجات

Objekty

‫اشیاء

Vzdělání

‫آموزش و پرورش

Tělo

‫بدن

Příroda

‫طبیعت

Finance

‫امور مالی

Nábytek

‫مبل

Náboženství

‫دین

Rostliny

‫گیاهان

Abstraktní pojmy

‫انتزاعی

Kuchyňské náčiní

‫وسایل آشپزخانه

Materiály

‫مصالح

Zdraví

‫سلامت

Auto

‫اتومبیل

Umění

‫هنر

Město

‫شهر

Počasí

‫هوا

Nakupování

‫خرید

Architektura

‫معماری

Velká zvířata

‫حیوانات بزرگ

Malá zvířata

‫حیوانات کوچک