واژگان

Choose the category you want to learn

برگرد

Tunteet

‫احساسات

Eläimet

‫حیوانات

Urheilu

‫ورزش

Musiikki

‫موسیقی

Toimisto

‫دفتر کار

Juomat

‫نوشیدنی ها

Ihmiset

‫مردم

Aika

‫زمان

Ympäristö

‫محیط

Pakkaus

‫بسته بندی

Työkalut

‫ابزار

Liikenne

‫ترافیک

Hedelmät

‫میوه ها

Vapaa-aika

‫فراغت

Armeija

‫نظامی

Vaatetus

‫لباس

Viestintä

‫ارتباط

Tekniikka

‫تکنولوژی

Asunto

‫خانه

Ruoka

‫غذا

Ammatit

‫مشاغل

Kasvikset

‫سبزیجات

Esineet

‫اشیاء

Koulutus

‫آموزش و پرورش

Ihmisruumis

‫بدن

Luonto

‫طبیعت

Talous

‫امور مالی

Huonekalut

‫مبل

Uskonto

‫دین

Kasvit

‫گیاهان

Abstraktit käsitteet

‫انتزاعی

Keittiökoneet

‫وسایل آشپزخانه

Materiaalit

‫مصالح

Terveys

‫سلامت

Auto

‫اتومبیل

Taide

‫هنر

Kaupunki

‫شهر

Sää

‫هوا

Ostokset

‫خرید

Arkkitehtuuri

‫معماری

Isot eläimet

‫حیوانات بزرگ

Pienet eläimet

‫حیوانات کوچک