واژگان

Choose the category you want to learn

برگرد

Duygular

‫احساسات

Hayvanlar

‫حیوانات

Spor

‫ورزش

Müzik

‫موسیقی

Ofis

‫دفتر کار

İçkiler

‫نوشیدنی ها

İnsanlar

‫مردم

Zaman

‫زمان

Çevre

‫محیط

Paketleme

‫بسته بندی

Araçlar

‫ابزار

Trafik

‫ترافیک

Meyveler

‫میوه ها

Boş vakıt

‫فراغت

Askeri

‫نظامی

Giyim

‫لباس

İletişim

‫ارتباط

Teknoloji

‫تکنولوژی

Daire

‫خانه

Gıda

‫غذا

Meslekler

‫مشاغل

Sebze

‫سبزیجات

Nesneler

‫اشیاء

Eğitim

‫آموزش و پرورش

Vücut

‫بدن

Doğa

‫طبیعت

Finans

‫امور مالی

Mobilya

‫مبل

Din

‫دین

Bitkiler

‫گیاهان

Soyut terimler

‫انتزاعی

Mutfak aletleri

‫وسایل آشپزخانه

Malzemeler

‫مصالح

Sağlık

‫سلامت

Araba

‫اتومبیل

Sanat

‫هنر

Şehir

‫شهر

Hava

‫هوا

Alışveriş

‫خرید

Mimari

‫معماری

Büyük hayvanlar

‫حیوانات بزرگ

Küçük hayvanlar

‫حیوانات کوچک

برگرد