واژگان

Choose the category you want to learn

برگرد

kanjō

感情

kanjō
‫احساسات

dōbutsu

動物

dōbutsu
‫حیوانات

supōtsu

スポーツ

supōtsu
‫ورزش

ongaku

音楽

ongaku
‫موسیقی

ofisu

オフィス

ofisu
‫دفتر کار

nomimono

飲物

nomimono
‫نوشیدنی ها

hito

hito
‫مردم

jikan

時間

jikan
‫زمان

kankyō

環境

kankyō
‫محیط

hōsō

包装

hōsō
‫بسته بندی

dōgu

道具

dōgu
‫ابزار

kōtsū

交通

kōtsū
‫ترافیک

kudamono

果物

kudamono
‫میوه ها

rejā

レジャー

rejā
‫فراغت

gunji

軍事

gunji
‫نظامی

irui

衣類

irui
‫لباس

komyunikēshon

コミュニケーション

komyunikēshon
‫ارتباط

gijutsu

技術

gijutsu
‫تکنولوژی

apāto

アパート

apāto
‫خانه

tabemono

食べ物

tabemono
‫غذا

shokugyō

職業

shokugyō
‫مشاغل

yasai

野菜

yasai
‫سبزیجات

obujekuto

オブジェクト

obujekuto
‫اشیاء

kyōiku

教育

kyōiku
‫آموزش و پرورش

karada

karada
‫بدن

shizen

自然

shizen
‫طبیعت

zaigen

財源

zaigen
‫امور مالی

kagu

家具

kagu
‫مبل

shūkyō

宗教

shūkyō
‫دین

shokubutsu

植物

shokubutsu
‫گیاهان

chūshōtekina kotoba

抽象的な言葉

chūshōtekina kotoba
‫انتزاعی

kitchin yōhin

キッチン用品

kitchin yōhin
‫وسایل آشپزخانه

zairyō

材料

zairyō
‫مصالح

kenkō

健康

kenkō
‫سلامت

kuruma

kuruma
‫اتومبیل

geijutsu

芸術

geijutsu
‫هنر

ichi

ichi
‫شهر

tenki

天気

tenki
‫هوا

shoppingu

ショッピング

shoppingu
‫خرید

kenchiku-mono

建築物

kenchiku-mono
‫معماری

ōkina dōbutsu

大きな動物

ōkina dōbutsu
‫حیوانات بزرگ

shōdōbutsu

小動物

shōdōbutsu
‫حیوانات کوچک