واژگان

دسته ای را که می خواهید یاد بگیرید انتخاب کنید

برگرد

Gevoelens

‫احساسات

Dieren

‫حیوانات

Sport

‫ورزش

Muziek

‫موسیقی

Kantoor

‫دفتر کار

Dranken

‫نوشیدنی ها

Mensen

‫مردم

Tijd

‫زمان

Omgeving

‫محیط

Verpakking

‫بسته بندی

Gereedschap

‫ابزار

Verkeer

‫ترافیک

Fruit

‫میوه ها

Vrije tijd

‫فراغت

Militair

‫نظامی

Kleding

‫لباس

Communicatie

‫ارتباط

Technologie

‫تکنولوژی

Appartement

‫خانه

Voedsel

‫غذا

Beroepen

‫مشاغل

Groenten

‫سبزیجات

Objecten

‫اشیاء

Onderwijs

‫آموزش و پرورش

Lichaam

‫بدن

Natuur

‫طبیعت

Financiën

‫امور مالی

Meubilair

‫مبل

Religie

‫دین

Planten

‫گیاهان

Abstracte termen

‫انتزاعی

Keukenapparatuur

‫وسایل آشپزخانه

Materialen

‫مصالح

Gezondheid

‫سلامت

Auto

‫اتومبیل

Kunst

‫هنر

Stad

‫شهر

Weer

‫هوا

Winkelen

‫خرید

Architectuur

‫معماری

Grote dieren

‫حیوانات بزرگ

Kleine dieren

‫حیوانات کوچک