واژگان

Choose the category you want to learn

برگرد

Feelings

‫احساسات

Animals

‫حیوانات

Sports

‫ورزش

Music

‫موسیقی

Office

‫دفتر کار

Beverages

‫نوشیدنی ها

People

‫مردم

Time

‫زمان

Environment

‫محیط

Packaging

‫بسته بندی

Tools

‫ابزار

Traffic

‫ترافیک

Fruits

‫میوه ها

Leisure

‫فراغت

Military

‫نظامی

Clothing

‫لباس

Communication

‫ارتباط

Technology

‫تکنولوژی

Apartment

‫خانه

Food

‫غذا

Occupations

‫مشاغل

Vegetables

‫سبزیجات

Objects

‫اشیاء

Education

‫آموزش و پرورش

Body

‫بدن

Nature

‫طبیعت

Finances

‫امور مالی

Furniture

‫مبل

Religion

‫دین

Plants

‫گیاهان

Abstract terms

‫انتزاعی

Kitchen appliances

‫وسایل آشپزخانه

Materials

‫مصالح

Health

‫سلامت

Car

‫اتومبیل

Arts

‫هنر

City

‫شهر

Weather

‫هوا

Shopping

‫خرید

Architecture

‫معماری

Big animals

‫حیوانات بزرگ

Small animals

‫حیوانات کوچک