واژگان

Choose the category you want to learn

برگرد

Jausmai

‫احساسات

Gyvūnai

‫حیوانات

Sportas

‫ورزش

Muzika

‫موسیقی

Biuras

‫دفتر کار

Gėrimai

‫نوشیدنی ها

Žmonės

‫مردم

Laikas

‫زمان

Aplinka

‫محیط

Įpakavimas

‫بسته بندی

Įrankiai

‫ابزار

Eismas

‫ترافیک

Vaisiai

‫میوه ها

Laisvalaikis

‫فراغت

Kariuomenė

‫نظامی

Apranga

‫لباس

Komunikacija

‫ارتباط

Technologija

‫تکنولوژی

Butas

‫خانه

Maistas

‫غذا

Profesijos

‫مشاغل

Daržovės

‫سبزیجات

Daiktai

‫اشیاء

Mokslas

‫آموزش و پرورش

Kūnas

‫بدن

Gamta

‫طبیعت

Finansai

‫امور مالی

Baldai

‫مبل

Religija

‫دین

Augalai

‫گیاهان

Abstraktūs žodžiai

‫انتزاعی

Virtuviniai prietaisai

‫وسایل آشپزخانه

Medžiagos

‫مصالح

Sveikata

‫سلامت

Automobilis

‫اتومبیل

Menai

‫هنر

Miestas

‫شهر

Oras

‫هوا

Apsipirkimas

‫خرید

Architektūra

‫معماری

Dideli gyvūnai

‫حیوانات بزرگ

Maži gyvūnai

‫حیوانات کوچک