కార్యాలయము - ቤት ጽሕፈት


ቦል ፔን
boli pēni
బాల్ పెన్


ዕረፍቲ
‘irefitī
విరామం


ባሊጃ-መሰል መትሓዚ
balīja-meseli metiḥazī
బ్రీఫ్ కేస్


ሕብሪ ርሳስ
ḥibirī risasi
రంగు వేయు పెన్సిల్


አኬባ:ዋዕላ:ዘተ
ākēba:wa‘ila:zete
సమావేశం


ኣዳራሽ መአከቢ
adarashi me’ākebī
సమావేశపు గది


ቅዳሕ:ድቃል:ግልባጥ
k’idaḥi:dik’ali:gilibat’i
నకలు


መሐበሪ:መምርሑ
meḥāberī:memiriḥu
డైరెక్టరీ


ማህደር መትህሓዚ ወረቀት:መብረድ:መስርዕ
mahideri metihiḥazī werek’eti:mebiredi:mesiri‘i
దస్త్రము


ከብሒ ፋይላት
kebiḥī fayilati
దస్త్రములుంచు స్థలము


ቀለም ዝምላእ ብርዒ
k’elemi zimila’i biri‘ī
ఫౌంటెన్ పెన్


መቀመጢ ደብዳቤታት ወይ ወረቃቅቲ
mek’emet’ī debidabētati weyi werek’ak’itī
ఉత్తరములు ఉంచు పళ్ళెము


ቻርኮል
charikoli
గుర్తు వేయు పేనా


መዛካከሪ ዝጸሓፈሉ ንኡስ-ጥራዝ
mezakakerī zits’eḥafelu ni’usi-t’irazi
నోటు పుస్తకము


መዛካከሪ ዝጸሓፈሉ ንቑመት ዝግንጸል ጥራዝ
mezakakerī zits’eḥafelu niḵ’umeti ziginits’eli t’irazi
నోటు ప్యాడు


ቤት ጽሕፈት
bēti ts’iḥifeti
కార్యాలయము


ናይ ቤት-ጽሕፈት ሰድያ
nayi bēti-ts’iḥifeti sediya
కార్యాలయపు కుర్చీ


ተወሰኽቲ ሰዓታት
teweseẖitī se‘atati
అధిక సమయం


መቀርቀሪ ወረቀት
mek’erik’erī werek’eti
కాగితాలు బిగించి ఉంచునది


ርሳስ
risasi
పెన్సిల్


ንመንኮሊ ወረቀት ዝጠቅም መሳርሒ
nimenikolī werek’eti zit’ek’imi mesariḥī
పిడికిలి గ్రుద్దు


ካሳ:ከብሒ:ዕቁብ:ውሑስ:ጥንቁቅ:ርጉጽ
kasa:kebiḥī:‘ik’ubi:wiḥusi:t’inik’uk’i:riguts’i
సురక్షితము


መጽረቢ
mets’irebī
మొన చేయు పరికరము


ዝተቆራረጸ ወረቃቅቲ
zitek’orarets’e werek’ak’itī
పేలికలుగా కాగితం


መቁረጺ ወረቀት
mek’urets’ī werek’eti
తునకలు చేయునది


ሽቦኣዊ መጠርነፊ ወረቃቅቲ
shibo’awī met’erinefī werek’ak’itī
మురి బైండింగ్


ስልኪ መጣበቂ ወረቀት
silikī met’abek’ī werek’eti
కొంకి


መጣበቂ ወረቀት ማሽን
met’abek’ī werek’eti mashini
కొక్కెము వేయు పరికరము


ጻሓፊት ማሽን
ts’aḥafīti mashini
టైపురైటర్ యంత్రము


መደበር ዕዮ
medeberi ‘iyo
కార్యస్థానము