அலுவலகம் - ቤት ጽሕፈት


ቦል ፔን
boli pēni
பந்துமுனை பேனா


ዕረፍቲ
‘irefitī
இடைவேளை


ባሊጃ-መሰል መትሓዚ
balīja-meseli metiḥazī
கைப்பெட்டி


ሕብሪ ርሳስ
ḥibirī risasi
வண்ணப் பென்சில்


አኬባ:ዋዕላ:ዘተ
ākēba:wa‘ila:zete
மாநாடு


ኣዳራሽ መአከቢ
adarashi me’ākebī
கலந்தாய்வு அறை


ቅዳሕ:ድቃል:ግልባጥ
k’idaḥi:dik’ali:gilibat’i
நகல்


መሐበሪ:መምርሑ
meḥāberī:memiriḥu
அடைவு


ማህደር መትህሓዚ ወረቀት:መብረድ:መስርዕ
mahideri metihiḥazī werek’eti:mebiredi:mesiri‘i
கோப்பு


ከብሒ ፋይላት
kebiḥī fayilati
கோப்பு அலமாரி


ቀለም ዝምላእ ብርዒ
k’elemi zimila’i biri‘ī
மையூற்று எழுதுகோல்


መቀመጢ ደብዳቤታት ወይ ወረቃቅቲ
mek’emet’ī debidabētati weyi werek’ak’itī
கடிதத் தட்டு


ቻርኮል
charikoli
குறிப்போன்


መዛካከሪ ዝጸሓፈሉ ንኡስ-ጥራዝ
mezakakerī zits’eḥafelu ni’usi-t’irazi
குறிப்பேடு


መዛካከሪ ዝጸሓፈሉ ንቑመት ዝግንጸል ጥራዝ
mezakakerī zits’eḥafelu niḵ’umeti ziginits’eli t’irazi
குறிதாள் அட்டை


ቤት ጽሕፈት
bēti ts’iḥifeti
அலுவலகம்


ናይ ቤት-ጽሕፈት ሰድያ
nayi bēti-ts’iḥifeti sediya
அலுவலக நாற்காலி


ተወሰኽቲ ሰዓታት
teweseẖitī se‘atati
மிகைநேரம்


መቀርቀሪ ወረቀት
mek’erik’erī werek’eti
காகிதக் கவ்வி


ርሳስ
risasi
பென்சில்


ንመንኮሊ ወረቀት ዝጠቅም መሳርሒ
nimenikolī werek’eti zit’ek’imi mesariḥī
துளைப்பி


ካሳ:ከብሒ:ዕቁብ:ውሑስ:ጥንቁቅ:ርጉጽ
kasa:kebiḥī:‘ik’ubi:wiḥusi:t’inik’uk’i:riguts’i
பெட்டகம்


መጽረቢ
mets’irebī
கூராக்கி


ዝተቆራረጸ ወረቃቅቲ
zitek’orarets’e werek’ak’itī
துண்டாக்கப்பட்ட காகிதம்


መቁረጺ ወረቀት
mek’urets’ī werek’eti
துருவுகருவி


ሽቦኣዊ መጠርነፊ ወረቃቅቲ
shibo’awī met’erinefī werek’ak’itī
பிணைப்பு சுழல்


ስልኪ መጣበቂ ወረቀት
silikī met’abek’ī werek’eti
பிணிப்பூசி


መጣበቂ ወረቀት ማሽን
met’abek’ī werek’eti mashini
பிணிக்கை


ጻሓፊት ማሽን
ts’aḥafīti mashini
தட்டெழுத்து இயந்திரம்


መደበር ዕዮ
medeberi ‘iyo
பணிநிலையம்