कार्यालय - ቤት ጽሕፈት


ቦል ፔን
boli pēni
बॉलपेन


ዕረፍቲ
‘irefitī
विश्रांती


ባሊጃ-መሰል መትሓዚ
balīja-meseli metiḥazī
कातडी बॅग


ሕብሪ ርሳስ
ḥibirī risasi
रंगवण्यासाठीची पेन्सिल


አኬባ:ዋዕላ:ዘተ
ākēba:wa‘ila:zete
परिषद


ኣዳራሽ መአከቢ
adarashi me’ākebī
परिषद कक्ष


ቅዳሕ:ድቃል:ግልባጥ
k’idaḥi:dik’ali:gilibat’i
प्रत


መሐበሪ:መምርሑ
meḥāberī:memiriḥu
मार्गदर्शिका


ማህደር መትህሓዚ ወረቀት:መብረድ:መስርዕ
mahideri metihiḥazī werek’eti:mebiredi:mesiri‘i
फाईल


ከብሒ ፋይላት
kebiḥī fayilati
फाईलिंग कॅबिनेट


ቀለም ዝምላእ ብርዒ
k’elemi zimila’i biri‘ī
शाईपेन


መቀመጢ ደብዳቤታት ወይ ወረቃቅቲ
mek’emet’ī debidabētati weyi werek’ak’itī
पत्र ट्रे


ቻርኮል
charikoli
पुस्तकातील निशाणी


መዛካከሪ ዝጸሓፈሉ ንኡስ-ጥራዝ
mezakakerī zits’eḥafelu ni’usi-t’irazi
टिपणवही


መዛካከሪ ዝጸሓፈሉ ንቑመት ዝግንጸል ጥራዝ
mezakakerī zits’eḥafelu niḵ’umeti ziginits’eli t’irazi
नोंदीचे पॅड


ቤት ጽሕፈት
bēti ts’iḥifeti
कार्यालय


ናይ ቤት-ጽሕፈት ሰድያ
nayi bēti-ts’iḥifeti sediya
कार्यालयातील खुर्ची


ተወሰኽቲ ሰዓታት
teweseẖitī se‘atati
जादा कामाचा मेहनताना


መቀርቀሪ ወረቀት
mek’erik’erī werek’eti
पेपर क्लिप


ርሳስ
risasi
पेन्सिल


ንመንኮሊ ወረቀት ዝጠቅም መሳርሒ
nimenikolī werek’eti zit’ek’imi mesariḥī
ठोसा


ካሳ:ከብሒ:ዕቁብ:ውሑስ:ጥንቁቅ:ርጉጽ
kasa:kebiḥī:‘ik’ubi:wiḥusi:t’inik’uk’i:riguts’i
तिजोरी


መጽረቢ
mets’irebī
धार लावण्याचे यंत्र


ዝተቆራረጸ ወረቃቅቲ
zitek’orarets’e werek’ak’itī
फाटका कागद


መቁረጺ ወረቀት
mek’urets’ī werek’eti
वेदना


ሽቦኣዊ መጠርነፊ ወረቃቅቲ
shibo’awī met’erinefī werek’ak’itī
चक्राकार पुस्तकबांधणी


ስልኪ መጣበቂ ወረቀት
silikī met’abek’ī werek’eti
स्टेपल


መጣበቂ ወረቀት ማሽን
met’abek’ī werek’eti mashini
स्टेपलर


ጻሓፊት ማሽን
ts’aḥafīti mashini
टंकलेखन यंत्र


መደበር ዕዮ
medeberi ‘iyo
वर्कस्टेशन