మొక్కలు - ኣትክልቲ


ሻምብቆ
shamibik’o
వెదురు


ዕንባባ
‘inibaba
పూయు


ጥማር ዕንባባ
t’imari ‘inibaba
పువ్వుల గుత్తి


ጨንፈር
ch’eniferi
శాఖ


እጕሚ
igwimī
మొగ్గ


ቈጽሊ በለስ
k’ots’ilī belesi
కాక్టస్


ትሪፎልየ
tirīfoliye
విలాసవంతమైన


ኮኖ
kono
శంఖు ఆకారం


ፍዮርዳሊዞ
fiyoridalīzo
కార్న్ ఫ్లవర్


ክሮኩስ
kirokusi
కుంకుమ పువ్వు


ናይ ጥሩምባ ቅርጺ ዘለዎ ዕንባባ
nayi t’irumiba k’irits’ī zelewo ‘inibaba
ఓ రకమైన పచ్చటి పువ్వు


ዕንባባ ማርገሪታ
‘inibaba marigerīta
తెల్ల చారలు ఉండే పువ్వులు పూచే మొక్క


ዳንደላዮን
danidelayoni
డాండెలైన్


ዕንባባ
‘inibaba
పువ్వు


ቈጽለ-መጽሊ
k’ots’ile-mets’ilī
దళములు


እኽሊ
iẖilī
ధాన్యము


ሳዕሪ
sa‘irī
గడ్డి


ዕብየት
‘ibiyeti
పెరుగుదల


ህያንክቶስ፡ ክቡር እምኒ
hiyanikitosi፡ kiburi iminī
సువాసన గల పూలచెట్టు


ሰውሒ
sewiḥī
పచ్చిక బయలు


ዕንባባ ሹሻን
‘inibaba shushani
లిల్లీ పుష్పము


እንጣጢዕ
init’at’ī‘i
అవిశ విత్తులు


ቃንጥሻ
k’anit’isha
పుట్టగొడుగు


ገረብ ኣውሊዕ
gerebi awilī‘i
ఆలివ్ చెట్టు


ስየ
siye
పామ్ చెట్టు


ፓንሲ
panisī
పూలతో కూడిన పెరటి మొక్క


ገረብ ኩኽ
gerebi kuẖi
శప్తాలు పండు చెట్టు


ተኽሊ
teẖilī
మొక్క


ፓፓቨሮ
papavero
గసగసాలు


ሱር
suri
వేరు


ዕንባባ ጽገሬዳ
‘inibaba ts’igerēda
గులాబీ


ዘርኢ
zeri’ī
విత్తనం


ፋንቋ-ውርጪ
fanik’wa-wirich’ī
మంచుబిందువు


ዕንባባ ሱፍ
‘inibaba sufi
సూర్యకాంతిపువ్వు


እሾዅ
ishoዅ
ముల్లు


ጕንዲ
gwinidī
మొండెము


ቱሊፕ
tulīpi
వివిధ రంగులు గల గంటవంటి ఆకారం గల పూలు పూచే మొక్క


ሹሻን ናይ ማይ
shushani nayi mayi
నీటి కలువ


ስርናይ
sirinayi
గోధుమలు