‫گیاهان - ኣትክልቲ


ሻምብቆ
shamibik’o
‫بامبو


ዕንባባ
‘inibaba
‫شکوفه


ጥማር ዕንባባ
t’imari ‘inibaba
‫دسته گل


ጨንፈር
ch’eniferi
‫شاخه


እጕሚ
igwimī
‫غنچه


ቈጽሊ በለስ
k’ots’ilī belesi
‫کاکتوس


ትሪፎልየ
tirīfoliye
‫گل شبدر چه


ኮኖ
kono
‫مخروط


ፍዮርዳሊዞ
fiyoridalīzo
‫گل گندم


ክሮኩስ
kirokusi
‫زعفران


ናይ ጥሩምባ ቅርጺ ዘለዎ ዕንባባ
nayi t’irumiba k’irits’ī zelewo ‘inibaba
‫نرگس


ዕንባባ ማርገሪታ
‘inibaba marigerīta
‫گل مروارید


ዳንደላዮን
danidelayoni
‫قاصدک


ዕንባባ
‘inibaba
‫گل


ቈጽለ-መጽሊ
k’ots’ile-mets’ilī
‫شاخ و برگ


እኽሊ
iẖilī
‫دانه


ሳዕሪ
sa‘irī
‫چمن


ዕብየት
‘ibiyeti
‫رشد


ህያንክቶስ፡ ክቡር እምኒ
hiyanikitosi፡ kiburi iminī
‫سنبل


ሰውሒ
sewiḥī
‫چمن


ዕንባባ ሹሻን
‘inibaba shushani
‫سوسن سفید


እንጣጢዕ
init’at’ī‘i
‫تخم بزرک


ቃንጥሻ
k’anit’isha
‫قارچ


ገረብ ኣውሊዕ
gerebi awilī‘i
‫درخت زیتون


ስየ
siye
‫درخت خرما


ፓንሲ
panisī
‫بنفشه سه رنگ


ገረብ ኩኽ
gerebi kuẖi
‫درخت هلو


ተኽሊ
teẖilī
‫گیاه


ፓፓቨሮ
papavero
‫خشخاش


ሱር
suri
‫ریشه


ዕንባባ ጽገሬዳ
‘inibaba ts’igerēda
‫گل رز


ዘርኢ
zeri’ī
‫بذر


ፋንቋ-ውርጪ
fanik’wa-wirich’ī
‫گل برف


ዕንባባ ሱፍ
‘inibaba sufi
‫گل آفتاب گردان


እሾዅ
ishoዅ
‫خار


ጕንዲ
gwinidī
‫تنه


ቱሊፕ
tulīpi
‫گل لاله


ሹሻን ናይ ማይ
shushani nayi mayi
‫نیلوفر آبی


ስርናይ
sirinayi
‫گندم