‫انتزاعی - Abstraktné pojmy


administratíva
‫مدیریت بازرگانی


reklama
‫تبلیغات


šípka
‫فلش


zákaz
‫ممنوعیت


kariéra
‫حرفه


centrum
‫مرکز


voľba
‫انتخاب


spolupráca
‫همکاری


farba
‫رنگ


kontakt
‫تماس


nebezpečenstvo
‫خطر


vyznanie lásky
‫اعلام عشق


chátranie
‫کاهش


definícia
‫تعریف


rozdiel
‫تفاوت


prekážka
‫سختی


smer
‫جهت


objav
‫کشف


neporiadok
‫نامرتب


diaľka
‫دور


vzdialenosť
‫مسافت


rozmanitosť
‫تنوع


snaha
‫تلاش


prieskum
‫اکتشاف


pád
‫سقوط


sila
‫نیرو


vôňa
‫عطر


sloboda
‫آزادی


strašidlo
‫شبح


polovica
‫نیمه


výška
‫ارتفاع


pomoc
‫کمک


úkryt
‫مخفی گاه


vlasť
‫میهن


čistota
‫بهداشت


myšlienka
‫نظر


ilúzia
‫توهّم


predstavivosť
‫تخیّل


inteligencia
‫هوش


pozvánka
‫دعوت


spravodlivosť
‫عدالت


svetlo
‫نور


pohľad
‫نگاه


strata
‫زیان


zväčšenie
‫بزرگ نمایی


chyba
‫اشتباه


vražda
‫قتل


národ
‫ملّت


novinka
‫تازگی


možnosť
‫گزینه


trpezlivosť
‫صبر


plánovanie
‫برنامه ریزی


problém
‫مشکل


ochrana
‫حفاظت


odraz
‫بازتاب


republika
‫جمهوری


riziko
‫خطر


bezpečnosť
‫ایمنی


tajomstvo
‫راز


pohlavie
‫جنسیّت


tieň
‫سایه


veľkosť
‫اندازه


solidarita
‫همبستگی


úspech
‫موفقیت


podpora
‫پشتیبانی


tradícia
‫سنّت


hmotnosť
‫وزن