‫احساسات - Pocity


náklonnosť
‫محبت


zlosť
‫خشم


nuda
‫خستگی


dôvera
‫اعتماد به نفس


tvorivosť
‫خلاقیت


kríza
‫بحران


zvedavosť
‫کنجکاوی


porážka
‫شکست


depresia
‫افسردگی


beznádej
‫ناامیدی


sklamanie
‫ناامیدی


nedôvera
‫بی اعتمادی


pochybnosť
‫شک


sen
‫رؤیا


únava
‫خستگی


strach
‫ترس


hádka
‫دعوا


priateľstvo
‫دوستی


zábava
‫شوخی، بازی


smútok
‫غم


grimasa
‫شکلک


šťastie
‫اقبال


nádej
‫امید


hlad
‫گرسنگی


záujem
‫علاقه


radosť
‫شادی


bozk
‫بوسه


osamelosť
‫تنهایی


láska
‫عشق


melanchólia
‫سودا


nálada
‫خلق و خوی


optimizmus
‫خوش بینی


panika
‫بیم و هراس


bezradnosť
‫سرگشتگی


zlosť
‫خشم


odmietnutie
‫رد


vzťah
‫رابطه


žiadosť
‫درخواست


výkrik
‫فریاد


istota
‫امنیّت


strach
‫شوک


úsmev
‫لبخند


nežnosť
‫محبت


myšlienka
‫فکر


zádumčivosť
‫با اندیشه