واژگان

‫احساسات» Sentiments

games images

l‘afecte
‫محبت

games images

la ira
‫خشم

games images

l‘avorriment
‫خستگی

games images

la confiança
‫اعتماد به نفس

games images

la creativitat
‫خلاقیت

games images

la crisi
‫بحران

games images

la curiositat
‫کنجکاوی

games images

la desfeta
‫شکست

games images

la depressió
‫افسردگی

games images

la desesperació
‫ناامیدی

games images

la decepció
‫ناامیدی

games images

la desconfiança
‫بی اعتمادی

games images

el dubte
‫شک

games images

el somni
‫رؤیا

games images

la fatiga
‫خستگی

games images

la por
‫ترس

games images

la lluita
‫دعوا

games images

l‘amistat
‫دوستی

games images

la diversió
‫شوخی، بازی

games images

el dolor
‫غم

games images

la ganyota
‫شکلک

games images

la sort
‫اقبال

games images

l‘esperança
‫امید

games images

la fam
‫گرسنگی

games images

l‘interès
‫علاقه

games images

l‘alegria
‫شادی

games images

el petó
‫بوسه

games images

la solitud
‫تنهایی

games images

l‘amor
‫عشق

games images

la malenconia
‫سودا

games images

l‘estat d‘ànim
‫خلق و خوی

games images

l‘optimisme
‫خوش بینی

games images

el pànic
‫بیم و هراس

games images

la perplexitat
‫سرگشتگی

games images

la ràbia
‫خشم

games images

el rebuig
‫رد

games images

la relació
‫رابطه

games images

la petició
‫درخواست

games images

el crit
‫فریاد

games images

la seguretat
‫امنیّت

games images

l‘ensurt
‫شوک

games images

el somriure
‫لبخند

games images

la tendresa
‫محبت

games images

el pensament
‫فکر

games images

la reflexió
‫با اندیشه