‫احساسات - ስምዒታት


ፍትወት
fitiweti
‫محبت


ሕርቃን:ቁጠዐ
ḥirik’ani:k’ut’e‘ā
‫خشم


ምስልቻው
misilichawi
‫خستگی


ርእሰ-ተኣማንነት
ri’ise-te’amanineti
‫اعتماد به نفس


መሃዝነት:ፈጠራ
mehazineti:fet’era
‫خلاقیت


ቅልውላው:ዕግርግር
k’iliwilawi:‘igirigiri
‫بحران


ድሌት:ተገዳነት:ህንጥዩነት
dilēti:tegedaneti:hinit’iyuneti
‫کنجکاوی


ሰዓረ:ኣሸነፈ:ኣፍሸለ
se‘are:ashenefe:afishele
‫شکست


ጸቅጢ:ዝሃመመ መሬት:ጸቅቲ ኩነታት አየር
ts’ek’it’ī:zihameme merēti:ts’ek’itī kunetati āyeri
‫افسردگی


ተስፋ ምቁራጽ
tesifa mik’urats’i
‫ناامیدی


ሐዘን:ጋሂ:ፍሽለት
ḥāzeni:gahī:fishileti
‫ناامیدی


ጥርጠራ: ዘይምእማን
t’irit’era: zeyimi’imani
‫بی اعتمادی


ምጥርጣር:ምምታእ
mit’irit’ari:mimita’i
‫شک


ሕልሚ
ḥilimī
‫رؤیا


ድኻም/ረሸሽታ
diẖami/resheshita
‫خستگی


ስግኣት:ፍርሃት
sigi’ati:firihati
‫ترس


ውግእ:ባእሲ:ጽልኢ:ቃልሲ
wigi’i:ba’isī:ts’ili’ī:k’alisī
‫دعوا


ዕርክነት:ምሕዝነት
‘irikineti:miḥizineti
‫دوستی


ጸወታ/ምዝንጋዕ
ts’eweta/miziniga‘i
‫شوخی، بازی


ሓዘን/ጓሂ
ḥazeni/gwahī
‫غم


ምጽውዋግ:ተጸዋወገ
mits’iwiwagi:tets’ewawege
‫شکلک


ሓጎስ
ḥagosi
‫اقبال


ተስፋ
tesifa
‫امید


ጥምየት
t’imiyeti
‫گرسنگی


ተገዳስነት
tegedasineti
‫علاقه


ሓጎስ/ባህታ
ḥagosi/bahita
‫شادی


ምስዓም
misi‘ami
‫بوسه


ጽምዋ
ts’imiwa
‫تنهایی


ፍቕሪ
fiḵ’irī
‫عشق


ትካዘ:ቅዛነት:ውድቀት ፍናን
tikaze:k’izaneti:widik’eti finani
‫سودا


ኩነት አእምሮ
kuneti ā’imiro
‫خلق و خوی


ትስፉውነት
tisifuwineti
‫خوش بینی


ራዕዲ:ፍርሃት:ስምባደ
ra‘idī:firihati:simibade
‫بیم و هراس


ድንጋረ:ድንጻወ:ምስድማም
dinigare:dinits’awe:misidimami
‫سرگشتگی


ነድሪ:ቁጠዐ:ሕርቃን:ጊዜ አምጸኦ ብዓል ዘመን
nedirī:k’ut’e‘ā:ḥirik’ani:gīzē āmits’e’o bi‘ali zemeni
‫خشم


ንጹግ ነገር
nits’ugi negeri
‫رد


ርክብ:ዝምድና
rikibi:zimidina
‫رابطه


ጠለብ:ሕቶ
t’elebi:ḥito
‫درخواست


ኣውያት:ጭደራ
awiyati:ch’idera
‫فریاد


ውሕስነት:ድሕነት:ጸጥታ
wiḥisineti:diḥineti:ts’et’ita
‫امنیّت


ነውጺ:ጎንጺ:ምንቅጥቃጥ:ሃለፍታ:ስምባደ:ተዘዝታ ናይ ኤለትሪክ
newits’ī:gonits’ī:minik’it’ik’at’i:halefita:simibade:tezezita nayi ēletirīki
‫شوک


ፍሽክታ:ክምስታ
fishikita:kimisita
‫لبخند


ኣላይነት:ጋሳይነት:ሓላዊነት:ተጫራትነት:ተነቃፊ:ሉምሉም
alayineti:gasayineti:ḥalawīneti:tech’aratineti:tenek’afī:lumilumi
‫محبت


ሐሳብ:ኣታሓሳባ:ተገዳስነት:ሓልዮት
ḥāsabi:ataḥasaba:tegedasineti:ḥaliyoti
‫فکر


መስተውዓልነት:ሓላይነት
mesitewi‘alineti:ḥalayineti
‫با اندیشه