సారాంశ నిబంధనలు - Abstraktné pojmy


administratíva
పరిపాలన


reklama
ప్రకటనలు


šípka
బాణము


zákaz
నిషేధము


kariéra
కెరీర్


centrum
కేంద్రము


voľba
ఎంపిక


spolupráca
సహకారము


farba
రంగు


kontakt
పరిచయము


nebezpečenstvo
అపాయము


vyznanie lásky
ప్రేమ ప్రకటన


chátranie
తిరోగమనము


definícia
నిర్వచనము


rozdiel
వ్యత్యాసము


prekážka
కష్టము


smer
దిశ


objav
ఆవిష్కరణ


neporiadok
రుగ్మత


diaľka
దూరము


vzdialenosť
దూరము


rozmanitosť
వైవిధ్యము


snaha
కృషి


prieskum
తరచి చూచుట


pád
పతనము


sila
శక్తి


vôňa
పరిమళము


sloboda
స్వాతంత్ర్యము


strašidlo
మరణించిన వ్యక్తి యొక్క ఆత్మ


polovica
సగము


výška
ఎత్తు


pomoc
సహాయము


úkryt
దాగుకొను చోటు


vlasť
స్వదేశము


čistota
పారిశుధ్యము


myšlienka
ఆలోచన


ilúzia
భ్రమ


predstavivosť
ఊహాగానము


inteligencia
గూఢచార


pozvánka
ఆహ్వానము


spravodlivosť
న్యాయము


svetlo
కాంతి


pohľad
చూపు


strata
నష్టము


zväčšenie
పెద్దదిగా చేయుట


chyba
పొరపాటు


vražda
హత్య


národ
జాతి, దేశము


novinka
నూతనత్వము


možnosť
ఐచ్ఛికము


trpezlivosť
ఓపికపట్టడము


plánovanie
ప్రణాళిక


problém
సమస్య


ochrana
రక్షణ


odraz
ప్రతిబింబించు


republika
గణతంత్రరాజ్యము


riziko
ప్రమాదము


bezpečnosť
భద్రత


tajomstvo
రహస్యము


pohlavie
శృంగారము


tieň
నీడ


veľkosť
పరిమాణము


solidarita
ఐకమత్యము


úspech
విజయము


podpora
మద్దతు


tradícia
సంప్రదాయము


hmotnosť
బరువు