‫احساسات - Feelings


affection
‫محبت


anger
‫خشم


boredom
‫خستگی


confidence
‫اعتماد به نفس


creativity
‫خلاقیت


crisis
‫بحران


curiosity
‫کنجکاوی


defeat
‫شکست


depression
‫افسردگی


despair
‫ناامیدی


disappointment
‫ناامیدی


distrust
‫بی اعتمادی


doubt
‫شک


dream
‫رؤیا


fatigue
‫خستگی


fear
‫ترس


fight
‫دعوا


friendship
‫دوستی


fun
‫شوخی، بازی


grief
‫غم


grimace
‫شکلک


happiness
‫اقبال


hope
‫امید


hunger
‫گرسنگی


interest
‫علاقه


joy
‫شادی


kiss
‫بوسه


loneliness
‫تنهایی


love
‫عشق


melancholy
‫سودا


mood
‫خلق و خوی


optimism
‫خوش بینی


panic
‫بیم و هراس


perplexity
‫سرگشتگی


rage
‫خشم


rejection
‫رد


relationship
‫رابطه


request
‫درخواست


scream
‫فریاد


security
‫امنیّت


shock
‫شوک


smile
‫لبخند


tenderness
‫محبت


thought
‫فکر


thoughtfulness
‫با اندیشه