City - เมือง


สนามบิน
sà′-nǎm-bin′
airport


อาคารที่พักอาศัย
a-kan-têe-pák′-a-sǎi′
apartment building


ม้านั่ง
má-nâng′
bench


เมืองใหญ่
meuang-yài′
big city


ทางจักรยาน
tang-jàk′-rá′-yan
bike path


ท่าเรือ
tâ-reua
boat harbor


เมืองหลวง
meuang-lǔang
capital


ระฆัง
rá′-kang′
carillon


สุสาน
sòo′-sǎn
cemetery


โรงภาพยนตร์
rong-pâp-pá′-yon′
cinema


เมือง
meuang
city


แผนที่เมือง
pæ̌n-têe-meuang
city map


อาชญากรรม
àt-chá′-ya-gam′
crime


การเดินประท้วง
gan-der̶n-bhrà′-túang
demonstration


งานออกร้านแสดงสินค้า
ngan-àwk-rán-sæ̌-dong′-sǐn′-ká
fair


นักดับเพลิง
nák′-dàp′-pler̶ng
fire brigade


น้ำพุ
nám-póo′
fountain


ขยะ
kà′-yà′
garbage


ท่าเรือ / ท่าเรือ
tâ-reua-tâ-reua
harbor / harbour


โรงแรม
rong-ræm
hotel


หัวก๊อกน้ำ
hǔa-gáwk-nám
hydrant


สถานที่สำคัญ
sà′-tǎn-têe-sǎm′-kan′
landmark


ตู้ไปรษณีย์
dhôo-bhrai′-sà′-nee
mailbox


เพื่อนบ้าน
pêuan-bân
neighborhood


แสงนีออน
sæ̌ng-nee-awn
neon light


ไนท์คลับ
nai′-kláp′
nightclub


เมืองเก่า
meuang-gào′
old town


โอเปร่า
oh-bhrào′
opera


สวนสาธารณะ
sǔan-sǎ-ta-rá′-ná′
park


ม้านั่งในสวน
má-nâng′-nai′-sǔan
park bench


ที่จอดรถ
têe-jàwt-rót′
parking lot


ตู้โทรศัพท์
dhôo-toh-rá′-sàp′
phone booth


รหัสไปรษณีย์ (ZIP)
rá′-hàt′-bhrai′-sà′-nee
postal code (ZIP)


คุก
kóok′
prison


ผับ
pàp′
pub


สถานที่ท่องเที่ยว
sà′-tǎn-têe-tâwng-têeo
sights


เส้นขอบฟ้า
sên′-kàwp-fá
skyline


ไฟถนน
fai′-tà′-non′
street light


สำนักงานท่องเที่ยว
sǎm′-nák′-ngan-tâwng-têeo
tourist office


หอคอย
hǎw-kawy
tower


อุโมงค์
òo′-mong
tunnel


ยานพาหนะ
yan-pa-hà′-ná′
vehicle


หมู่บ้าน
mòo-bân
village


แทงค์น้ำ
tæng-nám
water tower