Città - เมือง


สนามบิน
sà′-nǎm-bin′
l'aeroporto


อาคารที่พักอาศัย
a-kan-têe-pák′-a-sǎi′
il condominio


ม้านั่ง
má-nâng′
la panchina


เมืองใหญ่
meuang-yài′
la metropoli


ทางจักรยาน
tang-jàk′-rá′-yan
la pista ciclabile


ท่าเรือ
tâ-reua
la marina


เมืองหลวง
meuang-lǔang
la capitale


ระฆัง
rá′-kang′
il carillon


สุสาน
sòo′-sǎn
il cimitero


โรงภาพยนตร์
rong-pâp-pá′-yon′
il cinema


เมือง
meuang
la città


แผนที่เมือง
pæ̌n-têe-meuang
la mappa della città


อาชญากรรม
àt-chá′-ya-gam′
il crimine


การเดินประท้วง
gan-der̶n-bhrà′-túang
la dimostrazione


งานออกร้านแสดงสินค้า
ngan-àwk-rán-sæ̌-dong′-sǐn′-ká
la fiera


นักดับเพลิง
nák′-dàp′-pler̶ng
i vigili del fuoco


น้ำพุ
nám-póo′
la fontana


ขยะ
kà′-yà′
la spazzatura


ท่าเรือ / ท่าเรือ
tâ-reua-tâ-reua
il porto


โรงแรม
rong-ræm
l'hotel


หัวก๊อกน้ำ
hǔa-gáwk-nám
l'idrante


สถานที่สำคัญ
sà′-tǎn-têe-sǎm′-kan′
il punto di riferimento


ตู้ไปรษณีย์
dhôo-bhrai′-sà′-nee
la cassetta delle lettere


เพื่อนบ้าน
pêuan-bân
il quartiere


แสงนีออน
sæ̌ng-nee-awn
l'insegna al neon


ไนท์คลับ
nai′-kláp′
la discoteca


เมืองเก่า
meuang-gào′
il centro storico


โอเปร่า
oh-bhrào′
l'opera


สวนสาธารณะ
sǔan-sǎ-ta-rá′-ná′
il parco


ม้านั่งในสวน
má-nâng′-nai′-sǔan
la panchina del parco


ที่จอดรถ
têe-jàwt-rót′
il parcheggio


ตู้โทรศัพท์
dhôo-toh-rá′-sàp′
la cabina telefonica


รหัสไปรษณีย์ (ZIP)
rá′-hàt′-bhrai′-sà′-nee
il codice postale (CAP)


คุก
kóok′
il carcere


ผับ
pàp′
il pub


สถานที่ท่องเที่ยว
sà′-tǎn-têe-tâwng-têeo
i luoghi


เส้นขอบฟ้า
sên′-kàwp-fá
l'orizzonte


ไฟถนน
fai′-tà′-non′
il lampione


สำนักงานท่องเที่ยว
sǎm′-nák′-ngan-tâwng-têeo
l'ufficio del turismo


หอคอย
hǎw-kawy
la torre


อุโมงค์
òo′-mong
il tunnel


ยานพาหนะ
yan-pa-hà′-ná′
il veicolo


หมู่บ้าน
mòo-bân
il villaggio


แทงค์น้ำ
tæng-nám
la torre dell'acqua