Miasto - เมือง


สนามบิน
sà′-nǎm-bin′
lotnisko


อาคารที่พักอาศัย
a-kan-têe-pák′-a-sǎi′
dom mieszkalny


ม้านั่ง
má-nâng′
ławka


เมืองใหญ่
meuang-yài′
duże miasto


ทางจักรยาน
tang-jàk′-rá′-yan
ścieżka rowerowa


ท่าเรือ
tâ-reua
przystań jachtowa


เมืองหลวง
meuang-lǔang
stolica


ระฆัง
rá′-kang′
kuranty, dzwony grające


สุสาน
sòo′-sǎn
cmentarz


โรงภาพยนตร์
rong-pâp-pá′-yon′
kino


เมือง
meuang
miasto


แผนที่เมือง
pæ̌n-têe-meuang
mapa miasta


อาชญากรรม
àt-chá′-ya-gam′
przestępczość


การเดินประท้วง
gan-der̶n-bhrà′-túang
demonstracja


งานออกร้านแสดงสินค้า
ngan-àwk-rán-sæ̌-dong′-sǐn′-ká
targi


นักดับเพลิง
nák′-dàp′-pler̶ng
straż pożarna


น้ำพุ
nám-póo′
fontanna


ขยะ
kà′-yà′
śmieci


ท่าเรือ / ท่าเรือ
tâ-reua-tâ-reua
port


โรงแรม
rong-ræm
hotel


หัวก๊อกน้ำ
hǔa-gáwk-nám
hydrant


สถานที่สำคัญ
sà′-tǎn-têe-sǎm′-kan′
punkt orientacyjny


ตู้ไปรษณีย์
dhôo-bhrai′-sà′-nee
skrzynka pocztowa


เพื่อนบ้าน
pêuan-bân
sąsiedztwo


แสงนีออน
sæ̌ng-nee-awn
neon


ไนท์คลับ
nai′-kláp′
klub nocny


เมืองเก่า
meuang-gào′
stare miasto


โอเปร่า
oh-bhrào′
opera


สวนสาธารณะ
sǔan-sǎ-ta-rá′-ná′
park


ม้านั่งในสวน
má-nâng′-nai′-sǔan
ławka w parku


ที่จอดรถ
têe-jàwt-rót′
parking


ตู้โทรศัพท์
dhôo-toh-rá′-sàp′
budka telefoniczna


รหัสไปรษณีย์ (ZIP)
rá′-hàt′-bhrai′-sà′-nee
kod pocztowy


คุก
kóok′
więzienie


ผับ
pàp′
pub


สถานที่ท่องเที่ยว
sà′-tǎn-têe-tâwng-têeo
zabytki


เส้นขอบฟ้า
sên′-kàwp-fá
horyzont


ไฟถนน
fai′-tà′-non′
latarnia uliczna


สำนักงานท่องเที่ยว
sǎm′-nák′-ngan-tâwng-têeo
biuro turystyczne


หอคอย
hǎw-kawy
wieża


อุโมงค์
òo′-mong
tunel


ยานพาหนะ
yan-pa-hà′-ná′
pojazd


หมู่บ้าน
mòo-bân
wieś


แทงค์น้ำ
tæng-nám
wieża ciśnień