నగరము - เมือง


สนามบิน
sà′-nǎm-bin′
విమానాశ్రయము


อาคารที่พักอาศัย
a-kan-têe-pák′-a-sǎi′
అపార్ట్ మెంట్ భవనము


ม้านั่ง
má-nâng′
బ్యాంకు


เมืองใหญ่
meuang-yài′
పెద్ద నగరము


ทางจักรยาน
tang-jàk′-rá′-yan
బైక్ మార్గము


ท่าเรือ
tâ-reua
పడవ నౌకాశ్రయము


เมืองหลวง
meuang-lǔang
రాజధాని


ระฆัง
rá′-kang′
గంట మోత


สุสาน
sòo′-sǎn
స్మశాన వాటిక


โรงภาพยนตร์
rong-pâp-pá′-yon′
సినిమా


เมือง
meuang
నగరము


แผนที่เมือง
pæ̌n-têe-meuang
నగర పటము


อาชญากรรม
àt-chá′-ya-gam′
నేరము


การเดินประท้วง
gan-der̶n-bhrà′-túang
ప్రదర్శన


งานออกร้านแสดงสินค้า
ngan-àwk-rán-sæ̌-dong′-sǐn′-ká
స్ఫురద్రూపము


นักดับเพลิง
nák′-dàp′-pler̶ng
అగ్నిమాపక సైన్యము


น้ำพุ
nám-póo′
ఫౌంటెన్


ขยะ
kà′-yà′
ఇంటి చెత్త


ท่าเรือ / ท่าเรือ
tâ-reua-tâ-reua
నౌకాశ్రయము


โรงแรม
rong-ræm
హోటల్


หัวก๊อกน้ำ
hǔa-gáwk-nám
ప్రధాన పైపు నుచి నీటిని గ్రహించు పైపు


สถานที่สำคัญ
sà′-tǎn-têe-sǎm′-kan′
గుర్తింపు చిహ్నము


ตู้ไปรษณีย์
dhôo-bhrai′-sà′-nee
మెయిల్ బాక్స్


เพื่อนบ้าน
pêuan-bân
ఇరుగు పొరుగు


แสงนีออน
sæ̌ng-nee-awn
నియాన్ కాంతి


ไนท์คลับ
nai′-kláp′
నైట్ క్లబ్


เมืองเก่า
meuang-gào′
పాత పట్టణం


โอเปร่า
oh-bhrào′
సంగీత నాటకము


สวนสาธารณะ
sǔan-sǎ-ta-rá′-ná′
ఉద్యానవనం


ม้านั่งในสวน
má-nâng′-nai′-sǔan
పార్క్ బల్ల


ที่จอดรถ
têe-jàwt-rót′
పార్కింగ్ ప్రదేశము


ตู้โทรศัพท์
dhôo-toh-rá′-sàp′
ఫోన్ బూత్


รหัสไปรษณีย์ (ZIP)
rá′-hàt′-bhrai′-sà′-nee
పోస్టల్ కోడ్ (జిప్)


คุก
kóok′
జైలు


ผับ
pàp′
అల్పాహారశాల


สถานที่ท่องเที่ยว
sà′-tǎn-têe-tâwng-têeo
దర్శనీయ స్థలాలు


เส้นขอบฟ้า
sên′-kàwp-fá
ఆకాశరేఖ


ไฟถนน
fai′-tà′-non′
వీధి దీపము


สำนักงานท่องเที่ยว
sǎm′-nák′-ngan-tâwng-têeo
పర్యాటక కార్యాలయము


หอคอย
hǎw-kawy
గోపురము


อุโมงค์
òo′-mong
సొరంగ మార్గము


ยานพาหนะ
yan-pa-hà′-ná′
వాహనము


หมู่บ้าน
mòo-bân
గ్రామము


แทงค์น้ำ
tæng-nám
నీటి టవర్