Stad - เมือง


สนามบิน
sà′-nǎm-bin′
de luchthaven


อาคารที่พักอาศัย
a-kan-têe-pák′-a-sǎi′
het woonhuis


ม้านั่ง
má-nâng′
de bank


เมืองใหญ่
meuang-yài′
de grote stad


ทางจักรยาน
tang-jàk′-rá′-yan
het fietspad


ท่าเรือ
tâ-reua
de haven


เมืองหลวง
meuang-lǔang
de hoofdstad


ระฆัง
rá′-kang′
de klokkenspel


สุสาน
sòo′-sǎn
de begraafplaats


โรงภาพยนตร์
rong-pâp-pá′-yon′
de bioscoop


เมือง
meuang
de stad


แผนที่เมือง
pæ̌n-têe-meuang
de plattegrond


อาชญากรรม
àt-chá′-ya-gam′
de misdaad


การเดินประท้วง
gan-der̶n-bhrà′-túang
de demonstratie


งานออกร้านแสดงสินค้า
ngan-àwk-rán-sæ̌-dong′-sǐn′-ká
de beurs


นักดับเพลิง
nák′-dàp′-pler̶ng
de brandweer


น้ำพุ
nám-póo′
de fontein


ขยะ
kà′-yà′
het afval


ท่าเรือ / ท่าเรือ
tâ-reua-tâ-reua
de haven


โรงแรม
rong-ræm
het hotel


หัวก๊อกน้ำ
hǔa-gáwk-nám
de brandkraan


สถานที่สำคัญ
sà′-tǎn-têe-sǎm′-kan′
het oriëntatiepunt


ตู้ไปรษณีย์
dhôo-bhrai′-sà′-nee
de brievenbus


เพื่อนบ้าน
pêuan-bân
de omgeving


แสงนีออน
sæ̌ng-nee-awn
het neonlicht


ไนท์คลับ
nai′-kláp′
de nachtclub


เมืองเก่า
meuang-gào′
de oude stad


โอเปร่า
oh-bhrào′
de opera


สวนสาธารณะ
sǔan-sǎ-ta-rá′-ná′
het park


ม้านั่งในสวน
má-nâng′-nai′-sǔan
de parkbank


ที่จอดรถ
têe-jàwt-rót′
de parkeerplaats


ตู้โทรศัพท์
dhôo-toh-rá′-sàp′
de telefooncel


รหัสไปรษณีย์ (ZIP)
rá′-hàt′-bhrai′-sà′-nee
de postcode


คุก
kóok′
de gevangenis


ผับ
pàp′
het cafe


สถานที่ท่องเที่ยว
sà′-tǎn-têe-tâwng-têeo
de bezienswaardigheden


เส้นขอบฟ้า
sên′-kàwp-fá
de skyline


ไฟถนน
fai′-tà′-non′
de straatlamp


สำนักงานท่องเที่ยว
sǎm′-nák′-ngan-tâwng-têeo
het vvv-kantoor


หอคอย
hǎw-kawy
de toren


อุโมงค์
òo′-mong
de tunnel


ยานพาหนะ
yan-pa-hà′-ná′
het voertuig


หมู่บ้าน
mòo-bân
het dorp


แทงค์น้ำ
tæng-nám
de watertoren