Feelings - ความรู้สึก


ความรักใคร่
kwam-rák′-krâi′
affection


ความโกรธ
kwam-gròt
anger


เบื่อ
bèua
boredom


ความเชื่อมั่น
kwam-chêua-mân′
confidence


ความคิดสร้างสรรค์
kwam-kí′-dòt′-ráng-sǎn′
creativity


วิกฤต
wí′-grìt′
crisis


ความอยากรู้อยากเห็น
kwam-yàk-róo-yàk-hěn′
curiosity


ความพ่ายแพ้
kwam-pâi-pǽ
defeat


การซึมเศร้า
gan-seum′-sǎy-rá
depression


ความสิ้นหวัง
kwam-sîn′-wǎng′
despair


ความผิดหวัง
kwam-pìt′-wǎng′
disappointment


ความคลางแคลงใจ
kwam-klang-klæng-jai′
distrust


ความไม่แน่ใจ
kwam-mâi′-næ̂-jai′
doubt


ความฝัน
kwam-fǎn′
dream


ความเมื่อยล้า
kwam-mêuay-lá
fatigue


ความกลัว
kwam-glua
fear


การทะเลาะ
gan-tá′-láw′
fight


มิตรภาพ
mít′-dhrà′-pâp
friendship


ความสนุกสนาน
kwa-mót′-nóo′-gòt′-nan
fun


ความเศร้า
kwam-sâo′
grief


หน้าบึ้ง
nâ-bêung′
grimace


ความสุข
kwam-sòok′
happiness


ความหวัง
kwam-wǎng′
hope


ความหิว
kwam-hěw′
hunger


ความสนใจ
kwam-sǒn′-jai′
interest


ความสุข
kwam-sòok′
joy


จูบ
jòop
kiss


ความเหงา
kwam-ngǎo′
loneliness


ความรัก
kwam-rák′
love


ความหดหู่
kwam-hòt′-hòo
melancholy


อารมณ์
a-rom′
mood


การมองโลกในแง่ดี
gan-mawng-lôk-nai′-ngæ̂-dee
optimism


ความตื่นตระหนก
kwam-dhèun-dhrà′-nòk′
panic


ความสบสน
kwam-sòp′-sǒn′
perplexity


ความโกรธ
kwam-gròt
rage


การปฏิเสธ
gan-bhà′-dhì′-sàyt
rejection


ความสัมพันธ์
kwam-sǎm′-pan′
relationship


การร้องขอ
gan-ráwng-kǎw
request


การตะโกน
gan-dhà′-gon
scream


ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย
kwam-róo-sèuk′-mân′-kong′-bhlàwt-pai′
security


ช็อก
cháwk′
shock


รอยยิ้ม
rawy-yím′
smile


ความอ่อนโยน
kwam-àwn-yon
tenderness


ความคิด
kwam-kít′
thought


การสะท้อนคิด
gan-sà′-táwn-kít′
thoughtfulness