సైన్యము - 军事


航母
hángmǔ
విమాన వాహక నౌక


弹药
dànyào
మందు సామగ్రి సరఫరా


盔甲
kuījiǎ
కవచం


军队
jūnduì
సైన్యము


逮捕
dàibǔ
అరెస్టు


原子弹
yuánzǐdàn
అణు బాంబు


攻击
gōngjí
దాడి


带刺铁丝网
dàicì tiěsīwǎng
ముండ్లతీగ


爆炸
bàozhà
పేలుడు


炸弹
zhàdàn
బాంబు


大炮
dà pào
ఫిరంగి


子弹
zǐdàn
క్యార్ట్రిడ్జ్


徽章
huīzhāng
ఆయుధాల కోటు


防御
fángyù
రక్షణ


毁坏
huǐhuài
విధ్వంసం


战斗
zhàndòu
పోరు


歼击轰炸机
jiān jí hōngzhàjī
యోధుడు-బాంబు వేయువాడు


防毒面具
fángdú miànjù
గాలిఆడు ముఖ తొడుగు


门卫
ménwèi
గార్డు


手榴弹
shǒuliúdàn
చేతి గ్రెనేడ్


手铐
shǒukào
చేతిసంకెళ్లు


头盔
tóukuī
ఇనుపటోపి


行军
xíngjūn
నిదానంగా నడుచు


勋章
xūnzhāng
పతకము


军事
jūnshì
సైనిక


海军
hǎijūn
నావికా దళము


和平
hépíng
శాంతి


飞行员
fēixíngyuán
విమాన చోదకుడు


手枪
shǒuqiāng
పిస్టలు


左轮手枪
zuǒlún shǒuqiāng
రివాల్వర్


步枪
bùqiāng
తుపాకీ


火箭
huǒjiàn
రాకెట్టు


射手
shèshǒu
విలుకాడు


射击
shèjí
దెబ్బ


士兵
shìbīng
సైనికుడు


潜艇
qiántǐng
జలాంతర్గామి


监视
jiānshì
నిఘాjiàn
కత్తి


坦克
tǎnkè
ట్యాంక్


制服
zhìfú
ఏకరూప


胜利
shènglì
విజయము


赢家
yíngjiā
విజేత