Militär - 军事


航母
hángmǔ
der Flugzeugträger, -


弹药
dànyào
die Munition


盔甲
kuījiǎ
die Rüstung, en


军队
jūnduì
die Armee, n


逮捕
dàibǔ
die Festnahme, n


原子弹
yuánzǐdàn
die Atombombe, n


攻击
gōngjí
der Angriff, e


带刺铁丝网
dàicì tiěsīwǎng
der Stacheldraht, "e


爆炸
bàozhà
die Sprengung, en


炸弹
zhàdàn
die Bombe, n


大炮
dà pào
die Kanone, n


子弹
zǐdàn
die Patrone, n


徽章
huīzhāng
das Wappen, -


防御
fángyù
die Verteidigung


毁坏
huǐhuài
die Zerstörung, en


战斗
zhàndòu
der Kampf, "e


歼击轰炸机
jiān jí hōngzhàjī
der Jagdbomber, -


防毒面具
fángdú miànjù
die Gasmaske, n


门卫
ménwèi
die Wache, n


手榴弹
shǒuliúdàn
die Handgranate, n


手铐
shǒukào
die Handschellen, -


头盔
tóukuī
der Helm, e


行军
xíngjūn
der Marsch, "e


勋章
xūnzhāng
der Orden, -


军事
jūnshì
das Militär


海军
hǎijūn
die Marine


和平
hépíng
der Frieden


飞行员
fēixíngyuán
der Pilot, en


手枪
shǒuqiāng
die Pistole, n


左轮手枪
zuǒlún shǒuqiāng
der Revolver, -


步枪
bùqiāng
das Gewehr, e


火箭
huǒjiàn
die Rakete, n


射手
shèshǒu
der Schütze, n


射击
shèjí
der Schuss, "e


士兵
shìbīng
der Soldat, en


潜艇
qiántǐng
das U-Boot, e


监视
jiānshì
die Überwachungjiàn
das Schwert, er


坦克
tǎnkè
der Panzer, -


制服
zhìfú
die Uniform, en


胜利
shènglì
der Sieg, e


赢家
yíngjiā
der Sieger, -