సామగ్రి - ነገራት:ፍጻሜታት:ጭቡጥ ነገራዊ:አካላዊ:አገዳሲ


ኣስራዚ
asirazī
ఇత్తడి


ቸሜንቶ
chemēnito
సిమెంటు


ስርሓት ካይላ
siriḥati kayila
పింగాణీ


ክዳን
kidani
వస్త్రము


ልብሲ
libisī
వస్త్రము


ጡጥ
t’ut’i
ప్రత్తి


ክሪስታል
kirīsitali
స్ఫటికము


ሓመድ
ḥamedi
మురికి


መጣበቒ ፈሳሲ
met’abeḵ’ī fesasī
జిగురు


ቈርበት
k’oribeti
బాగు చేసిన తోలు


ሓጺናዊ ነገር
ḥats’īnawī negeri
లోహము


ዘይቲ
zeyitī
చమురు


ሓርጭ
ḥarich’i
పొడి


ጨው
ch’ewi
ఉప్పు


ሑጻ
ḥuts’a
ఇసుక


ቍርጽራጽ ተረፍ
k’wirits’irats’i terefi
చెత్త


ብሩር
biruri
వెండి


እምኒ
iminī
రాయి


ብርዒ ዕንጨይቲ
biri‘ī ‘inich’eyitī
తృణము


ዕንጨይቲ
‘inich’eyitī
కొయ్య


ጸብሪ
ts’ebirī
ఉన్ని