மூலப்பொருட்கள் - ነገራት:ፍጻሜታት:ጭቡጥ ነገራዊ:አካላዊ:አገዳሲ


ኣስራዚ
asirazī
பித்தளை


ቸሜንቶ
chemēnito
சிமென்ட்


ስርሓት ካይላ
siriḥati kayila
பீங்கான்


ክዳን
kidani
கைத்துணி


ልብሲ
libisī
துணி


ጡጥ
t’ut’i
பருத்தி


ክሪስታል
kirīsitali
படிகம்


ሓመድ
ḥamedi
அழுக்கு


መጣበቒ ፈሳሲ
met’abeḵ’ī fesasī
பசை


ቈርበት
k’oribeti
பதப்படுத்தப்பட்டதோல்


ሓጺናዊ ነገር
ḥats’īnawī negeri
உலோகம்


ዘይቲ
zeyitī
எண்ணெய்


ሓርጭ
ḥarich’i
பொடி


ጨው
ch’ewi
உப்பு


ሑጻ
ḥuts’a
மணல்


ቍርጽራጽ ተረፍ
k’wirits’irats’i terefi
வீணான பொருள்கள்


ብሩር
biruri
வெள்ளி


እምኒ
iminī
கல்


ብርዒ ዕንጨይቲ
biri‘ī ‘inich’eyitī
வைக்கோல்


ዕንጨይቲ
‘inich’eyitī
மரம்


ጸብሪ
ts’ebirī
கம்பளி