ప్రకృతి - 自然gǒng
చాపముquān
కణజము


海湾
hǎiwān
అఖాతము


海滩
hǎitān
సముద్రతీరము


泡沫
pàomò
బుడగ


洞穴
dòngxué
గుహ


农场
nóngchǎng
వ్యవసాయhuǒ
అగ్ని


足迹
zújì
పాదముద్ర


地球仪
dìqiúyí
భూగోళము


收获
shōuhuò
పంటకోత


干草
gāncǎo
ఎండుగడ్డి బేళ్ళు
సరస్సు


叶子
yèzi
ఆకుshān
పర్వతము


海洋
hǎiyáng
మహాసముద్రము


全景
quánjǐng
సమగ్ర దృశ్యము


岩石
yánshí
శిల


泉水
quánshuǐ
వసంతము


沼泽
zhǎozé
చిత్తడిshù
చెట్టు


树干
shùgàn
చెట్టు కాండము


山谷
shāngǔ
లోయ


眺望
tiàowàng
వీక్షణము


喷水器
pēn shuǐ qì
నీటి జెట్


瀑布
pùbù
జలపాతము


波浪
bōlàng
అల