పదజాలం

ప్రకృతి   »   自然

games images

gǒng
చాపము

games images

quān
కణజము

games images

海湾
hǎiwān
అఖాతము

games images

海滩
hǎitān
సముద్రతీరము

games images

泡沫
pàomò
బుడగ

games images

洞穴
dòngxué
గుహ

games images

农场
nóngchǎng
వ్యవసాయ

games images

huǒ
అగ్ని

games images

足迹
zújì
పాదముద్ర

games images

地球仪
dìqiúyí
భూగోళము

games images

收获
shōuhuò
పంటకోత

games images

干草
gāncǎo
ఎండుగడ్డి బేళ్ళు

games images

సరస్సు

games images

叶子
yèzi
ఆకు

games images

shān
పర్వతము

games images

海洋
hǎiyáng
మహాసముద్రము

games images

全景
quánjǐng
సమగ్ర దృశ్యము

games images

岩石
yánshí
శిల

games images

泉水
quánshuǐ
వసంతము

games images

沼泽
zhǎozé
చిత్తడి

games images

shù
చెట్టు

games images

树干
shùgàn
చెట్టు కాండము

games images

山谷
shāngǔ
లోయ

games images

眺望
tiàowàng
వీక్షణము

games images

喷水器
pēn shuǐ qì
నీటి జెట్

games images

瀑布
pùbù
జలపాతము

games images

波浪
bōlàng
అల