Arhitektura - สถาปัตยกรรม


สถาปัตยกรรม
sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
arhitektura


สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
arena


โรงนา
rong-na
skedenj


สถาปัตยกรรมยุคบาโรก
sà′-tǎ-bhàt′-yók′-rawn-má′-yóok′-ba-rôk
barok


อิฐ
ìt′
zidak


บ้านอิฐ
bân-ìt′
hiša iz opeke


สะพาน
sà′-pan
most


อาคาร
a-kan
stavba


ปราสาท
bhra-sàt
grad


มหาวิหาร
má′-hǎ-wí′-hǎn
katedrala


เสา
sǎo′
steber


สถานที่ก่อสร้าง
sà′-tǎn-têe-gàwt-ráng
gradbišče


หลังคาโดม
lǎng′-ka-dom
kupola


ซุ้มประตู
sóom′-bhrà′-dhoo
fasada


สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
nogometni stadion


ป้อม
bhâwm
utrdba


หลังคาหน้าจั่ว
lǎng′-ka-nâ-jùa
zatrep


ประตู
bhrà′-dhoo
vrata


บ้านปูนแบบโชว์โครงไม้
bân-bhoon-bæ̀p-choh-krong-mái′
predalčna hiša


ประภาคาร
bhrà′-pa-kan
svetilnik


สิ่งก่อสร้าง
sìng′-gàw-sâng
znamenitost


มัสยิด
mát′-sà′-yít′
mošeja


อนุเสาวรีย์แท่งหินรูปสี่เหลี่ยม
à′-nóo′-sǎo′-wá′-ree-tæ̂ng-hǐn′-rôop-sèe-lìam
obelisk


อาคารสำนักงาน
a-kan-sǎm′-nák′-ngan
poslovna stavba


หลังคา
lǎng′-ka
streha


ซากปรักหักพัง
sâk-bhà′-ràk′-hàk′-pang′
razvalina


นั่งร้าน
nâng′-rán
gradbeni oder


ตึกระฟ้า
dhèuk′-rá′-fá
nebotičnik


สะพานแขวน
sà′-pan-kwæ̌n
viseči most


กระเบื้อง
grà′-bêuang
ploščica