Архитектура - สถาปัตยกรรม


สถาปัตยกรรม
sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
архитектура


สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
арена


โรงนา
rong-na
хамбар


สถาปัตยกรรมยุคบาโรก
sà′-tǎ-bhàt′-yók′-rawn-má′-yóok′-ba-rôk
барок


อิฐ
ìt′
детски кубчета


บ้านอิฐ
bân-ìt′
тухлена къща


สะพาน
sà′-pan
мост


อาคาร
a-kan
сграда


ปราสาท
bhra-sàt
замък


มหาวิหาร
má′-hǎ-wí′-hǎn
катедрала


เสา
sǎo′
колона


สถานที่ก่อสร้าง
sà′-tǎn-têe-gàwt-ráng
строителна площадка


หลังคาโดม
lǎng′-ka-dom
купол


ซุ้มประตู
sóom′-bhrà′-dhoo
фасада


สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
футболен стадион


ป้อม
bhâwm
крепост


หลังคาหน้าจั่ว
lǎng′-ka-nâ-jùa
фронтон


ประตู
bhrà′-dhoo
порта


บ้านปูนแบบโชว์โครงไม้
bân-bhoon-bæ̀p-choh-krong-mái′
каркасно-панелна къща


ประภาคาร
bhrà′-pa-kan
фар


สิ่งก่อสร้าง
sìng′-gàw-sâng
паметник


มัสยิด
mát′-sà′-yít′
джамия


อนุเสาวรีย์แท่งหินรูปสี่เหลี่ยม
à′-nóo′-sǎo′-wá′-ree-tæ̂ng-hǐn′-rôop-sèe-lìam
обелиск


อาคารสำนักงาน
a-kan-sǎm′-nák′-ngan
офис сграда


หลังคา
lǎng′-ka
покрив


ซากปรักหักพัง
sâk-bhà′-ràk′-hàk′-pang′
руини


นั่งร้าน
nâng′-rán
скеле


ตึกระฟ้า
dhèuk′-rá′-fá
небостъргач


สะพานแขวน
sà′-pan-kwæ̌n
висящ мост


กระเบื้อง
grà′-bêuang
плочка