కళాత్మకత - สถาปัตยกรรม


สถาปัตยกรรม
sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
శిల్పకళ


สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
కార్యక్షేత్రం


โรงนา
rong-na
గాదె


สถาปัตยกรรมยุคบาโรก
sà′-tǎ-bhàt′-yók′-rawn-má′-yóok′-ba-rôk
శిల్పకళాశైలి


อิฐ
ìt′
బ్లాకు


บ้านอิฐ
bân-ìt′
ఇటుకల ఇల్లు


สะพาน
sà′-pan
వంతెన


อาคาร
a-kan
భవనము


ปราสาท
bhra-sàt
కోట


มหาวิหาร
má′-hǎ-wí′-hǎn
కేథడ్రాల్


เสา
sǎo′
కాలమ్


สถานที่ก่อสร้าง
sà′-tǎn-têe-gàwt-ráng
నిర్మాణ స్థలం


หลังคาโดม
lǎng′-ka-dom
గుమ్మటపు కప్పు


ซุ้มประตู
sóom′-bhrà′-dhoo
ప్రవేశద్వారం


สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
ఫుట్ బాల్ స్టేడియం


ป้อม
bhâwm
కోట


หลังคาหน้าจั่ว
lǎng′-ka-nâ-jùa
గోడపై త్రికోణాకారపు భాగము


ประตู
bhrà′-dhoo
ప్రవేశద్వారము


บ้านปูนแบบโชว์โครงไม้
bân-bhoon-bæ̀p-choh-krong-mái′
సగం కలపతో నిర్మించిన ఇల్లు


ประภาคาร
bhrà′-pa-kan
లైట్ హౌస్


สิ่งก่อสร้าง
sìng′-gàw-sâng
పురాతన స్మారక చిహ్నము


มัสยิด
mát′-sà′-yít′
ముస్లింల ప్రార్ధనా మందిరము


อนุเสาวรีย์แท่งหินรูปสี่เหลี่ยม
à′-nóo′-sǎo′-wá′-ree-tæ̂ng-hǐn′-rôop-sèe-lìam
కింద నాలుగు పక్కలనుండి కూచిగా పైకి పోయే స్తంభం


อาคารสำนักงาน
a-kan-sǎm′-nák′-ngan
కార్యాలయ భవనము


หลังคา
lǎng′-ka
ఇంటి పైకప్పు


ซากปรักหักพัง
sâk-bhà′-ràk′-hàk′-pang′
శిథిలము


นั่งร้าน
nâng′-rán
మంచె


ตึกระฟ้า
dhèuk′-rá′-fá
ఆకాశహర్మం


สะพานแขวน
sà′-pan-kwæ̌n
వేలాడే వంతెన


กระเบื้อง
grà′-bêuang
చదరపు పెంకు