Architectuur - สถาปัตยกรรม


สถาปัตยกรรม
sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
de architectuur


สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
de arena


โรงนา
rong-na
de stal


สถาปัตยกรรมยุคบาโรก
sà′-tǎ-bhàt′-yók′-rawn-má′-yóok′-ba-rôk
de barok


อิฐ
ìt′
de blokje


บ้านอิฐ
bân-ìt′
het bakstenen huis


สะพาน
sà′-pan
de brug


อาคาร
a-kan
het gebouw


ปราสาท
bhra-sàt
het kasteel


มหาวิหาร
má′-hǎ-wí′-hǎn
de kathedraal


เสา
sǎo′
de kolom


สถานที่ก่อสร้าง
sà′-tǎn-têe-gàwt-ráng
de bouwplaats


หลังคาโดม
lǎng′-ka-dom
de koepel


ซุ้มประตู
sóom′-bhrà′-dhoo
de gevel


สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
het voetbalstadion


ป้อม
bhâwm
het fort


หลังคาหน้าจั่ว
lǎng′-ka-nâ-jùa
de gevel


ประตู
bhrà′-dhoo
de poort


บ้านปูนแบบโชว์โครงไม้
bân-bhoon-bæ̀p-choh-krong-mái′
het vakwerkhuis


ประภาคาร
bhrà′-pa-kan
de vuurtoren


สิ่งก่อสร้าง
sìng′-gàw-sâng
het monument


มัสยิด
mát′-sà′-yít′
de moskee


อนุเสาวรีย์แท่งหินรูปสี่เหลี่ยม
à′-nóo′-sǎo′-wá′-ree-tæ̂ng-hǐn′-rôop-sèe-lìam
de obelisk


อาคารสำนักงาน
a-kan-sǎm′-nák′-ngan
het kantoorgebouw


หลังคา
lǎng′-ka
het dak


ซากปรักหักพัง
sâk-bhà′-ràk′-hàk′-pang′
de ruïne


นั่งร้าน
nâng′-rán
het schavot


ตึกระฟ้า
dhèuk′-rá′-fá
de wolkenkrabber


สะพานแขวน
sà′-pan-kwæ̌n
de hangbrug


กระเบื้อง
grà′-bêuang
de tegel