Architettura - สถาปัตยกรรม


สถาปัตยกรรม
sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
l'architettura


สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
l'arena


โรงนา
rong-na
il granaio


สถาปัตยกรรมยุคบาโรก
sà′-tǎ-bhàt′-yók′-rawn-má′-yóok′-ba-rôk
il barocco


อิฐ
ìt′
il blocco per costruzioni


บ้านอิฐ
bân-ìt′
la casa di mattoni


สะพาน
sà′-pan
il ponte


อาคาร
a-kan
l'edificio


ปราสาท
bhra-sàt
il castello


มหาวิหาร
má′-hǎ-wí′-hǎn
la cattedrale


เสา
sǎo′
la colonna


สถานที่ก่อสร้าง
sà′-tǎn-têe-gàwt-ráng
il cantiere


หลังคาโดม
lǎng′-ka-dom
la cupola


ซุ้มประตู
sóom′-bhrà′-dhoo
la facciata


สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
lo stadio di calcio


ป้อม
bhâwm
il borgo


หลังคาหน้าจั่ว
lǎng′-ka-nâ-jùa
il timpano


ประตู
bhrà′-dhoo
la porta delle mura


บ้านปูนแบบโชว์โครงไม้
bân-bhoon-bæ̀p-choh-krong-mái′
la casa a graticcio


ประภาคาร
bhrà′-pa-kan
il faro


สิ่งก่อสร้าง
sìng′-gàw-sâng
il monumento


มัสยิด
mát′-sà′-yít′
la moschea


อนุเสาวรีย์แท่งหินรูปสี่เหลี่ยม
à′-nóo′-sǎo′-wá′-ree-tæ̂ng-hǐn′-rôop-sèe-lìam
l'obelisco


อาคารสำนักงาน
a-kan-sǎm′-nák′-ngan
l'edificio per uffici


หลังคา
lǎng′-ka
il tetto


ซากปรักหักพัง
sâk-bhà′-ràk′-hàk′-pang′
le rovine


นั่งร้าน
nâng′-rán
l'impalcatura


ตึกระฟ้า
dhèuk′-rá′-fá
il grattacielo


สะพานแขวน
sà′-pan-kwæ̌n
il ponte sospeso


กระเบื้อง
grà′-bêuang
la piastrella