Architecture - สถาปัตยกรรม


สถาปัตยกรรม
sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
architecture


สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
arena


โรงนา
rong-na
barn


สถาปัตยกรรมยุคบาโรก
sà′-tǎ-bhàt′-yók′-rawn-má′-yóok′-ba-rôk
baroque


อิฐ
ìt′
block


บ้านอิฐ
bân-ìt′
brick house


สะพาน
sà′-pan
bridge


อาคาร
a-kan
building


ปราสาท
bhra-sàt
castle


มหาวิหาร
má′-hǎ-wí′-hǎn
cathedral


เสา
sǎo′
column


สถานที่ก่อสร้าง
sà′-tǎn-têe-gàwt-ráng
construction site


หลังคาโดม
lǎng′-ka-dom
dome


ซุ้มประตู
sóom′-bhrà′-dhoo
facade


สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
football stadium


ป้อม
bhâwm
fort


หลังคาหน้าจั่ว
lǎng′-ka-nâ-jùa
gable


ประตู
bhrà′-dhoo
gate


บ้านปูนแบบโชว์โครงไม้
bân-bhoon-bæ̀p-choh-krong-mái′
half-timbered house


ประภาคาร
bhrà′-pa-kan
lighthouse


สิ่งก่อสร้าง
sìng′-gàw-sâng
monument


มัสยิด
mát′-sà′-yít′
mosque


อนุเสาวรีย์แท่งหินรูปสี่เหลี่ยม
à′-nóo′-sǎo′-wá′-ree-tæ̂ng-hǐn′-rôop-sèe-lìam
obelisk


อาคารสำนักงาน
a-kan-sǎm′-nák′-ngan
office building


หลังคา
lǎng′-ka
roof


ซากปรักหักพัง
sâk-bhà′-ràk′-hàk′-pang′
ruin


นั่งร้าน
nâng′-rán
scaffold


ตึกระฟ้า
dhèuk′-rá′-fá
skyscraper


สะพานแขวน
sà′-pan-kwæ̌n
suspension bridge


กระเบื้อง
grà′-bêuang
tile